Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni..." cz. 4


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Nazwa zamówienia: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dot. części zamówienia nr 4.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
1. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
2. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:

Nr części zamówienia Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena
(brutto)
4 1 PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25,
85-868 Bydgoszcz
- - Oferta odrzucona
4 4 BENER Michał Benka
ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk
267.189,68 (6,00 pkt) 60 (4,00 pkt) 10,00

3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 4 (dostawa mebli do ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH) wybrano ofertę nr 4 złożoną przez BENER Michał Benka
ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk, za cenę brutto 267.189,68 zł.  
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 - PB Tenders Jakub Pawulski ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.); ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu związania z ofertą.
Z dniem 04.06.2018 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą. W dniu 11.06.2018 r. Wykonawca poinformował Zamawiającego, iż nie przedłuża terminu związania ofertą. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 - PB Tenders Jakub Pawulski ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy pzp.
 
5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.

6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
7. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 14.06.2018
Data udostępnienia informacji: 14.06.2018