Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni


Nazwa zamówienia: Dostawa mebli do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dot. części zamówienia nr 1, 2, 3, 5.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
1. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
2. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:

Nr części zamówienia Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena
(brutto)
Okres udzielonej gwarancji Punktacja
1 1 PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25,
85-868 Bydgoszcz
70.079,25 (5,87 pkt) 60 (4,00 pkt) 9,87
1 2 Cezas-Glob Sp. z o. o.
ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn
68.524,53 (6,00 pkt) 60 (4,00 pkt) 10,00
1 4 BENER Michał Benka
ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk
73.187,46 (5,62 pkt) 60 (4,00 pkt) 9,62
1 5 RUBIO Beata Kępińska
ul. Antoniego Słonimskiego 5/lok 66, 80-280 Gdańsk
75.054,53 24 OFERTA ODRZUCONA
2 1 PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25,
85-868 Bydgoszcz
129.896,61 (3,57 pkt) 60 (4,00 pkt) 7,57
2 2 Cezas-Glob Sp. z o. o.
ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn
105.816,90 (4,38 pkt) 60 (4,00 pkt) 8,38
2 4 BENER Michał Benka
ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk
77.332,56 (6,00 pkt) 60 (4,00 pkt) 10,00
3 1 PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25,
85-868 Bydgoszcz
22.533,60 (5,89 pkt) 60 (4,00 pkt) 9,89
3 2 Cezas-Glob Sp. z o. o.
ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn
22.149,84 (6,00 pkt) 60 (4,00 pkt) 10,00
3 4 BENER Michał Benka
ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk
39.273,90 (3,38 pkt) 60 (4,00 pkt) 7,38
5 1 PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25,
85-868 Bydgoszcz
12.300,00 (4,31 pkt) 60 (4,00 pkt) 8,31
5 2 Cezas-Glob Sp. z o. o.
ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn
9.151,20  (5,79 pkt) 60 (4,00 pkt) 9,79
5 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MET-POL” Ryszard Ossowski
ul. Leśna 8, 83-212 Bobowo
8.831,40 (6,00 pkt) 60 (4,00 pkt) 10,00
5 4 BENER Michał Benka
ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk
12.423,00 (4,26 pkt) 60 (4,00 pkt) 8,26
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1  wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Cezas-Glob Sp. z o. o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn, za cenę brutto 68.524,53 zł.  
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
4. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2  wybrano ofertę nr 4 złożoną przez BENER Michał Benka, Ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk, za cenę brutto 128.248,41 zł.  
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
5. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 3  wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Cezas-Glob Sp. z o. o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn, za cenę brutto 22.149,84 zł.  
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
6. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 5  wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MET-POL” Ryszard Ossowski ul. Leśna 8, 83-212 Bobowo, za cenę brutto 8.831,40 zł.  
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
7. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Zamawiający odrzuca ofertę nr 5 - RUBIO Beata Kępińska ul. Antoniego Słonimskiego 5/lok 66, 80-280 Gdańsk zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.).
Zgonie z zapisem w pkt 15.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,,Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 09.04.2018 r. godz.l1.00 znajdzie się
na rachunku Zamawiającego". Wadium wniesione przez Wykonawcę RUBIO Beata Kępińska, Ul. Antoniego Słonimskiego 5/lok 66,80-280 Gdańsk, zostało uznane kwotą 1.100,00 zł, tytułem WADIUM DO CZEŚCI PIERWSZEJ PRZETARGU NA DOSTAWĘ MEBLI DO SZKOL ZAWODOWYCH W GDYNI w dniu 09.04.2018 r. o godzinie l5:53. W związku z powyższym Zamawiający uznaje, i2 wadium nie zostało wniesione,
co oznacza, iż oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 
8. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
9. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
10. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 11.06.2018
Data udostępnienia informacji: 11.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.06.2018 12:31 Dodanie informacji Marta Burkiewicz