Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni”
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - BUDREM – RYBAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krótka 1, 84-242 Luzino, z ceną ryczałtową brutto 69 735 999,15 zł.
 
Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 20%, łączny okres wprowadzenia ruchu wahadłowego w ul. Wiczlińskiej 10 %, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 5 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5 %. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 7,20 pkt. Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1:  BUDREM – RYBAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krótka 1, 84-242 Luzino
1.      cena - 69 735 999,15 zł brutto – 6,00 pkt
2.      okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 37 miesięcy – 0,20 pkt
3.      łączny  okres wprowadzenia ruchu wahadłowego w ul. Wiczlińskiej – 120 dni kalendarzowych – 1,00 pkt
4.      doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 0,00 pkt
5.      ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 0,00 % wartości oferty – 0,00 pkt
Razem punktów: 7,20 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 21.03.2018
Data udostępnienia informacji: 21.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2018 13:39 Dodanie informacji Dominika Wojtunik