Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem koryta rzeki Kaczej w rejonie mostu na długości 60 mb

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na  usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem koryta rzeki Kaczej w rejonie mostu na długości 60 mb”.
 
           
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem koryta rzeki Kaczej w rejonie mostu na długości 60 mb” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - PBW Inżynieria Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław, z ceną brutto:  195 324,00 zł.
 
Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres wykonania 20%, kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20%. Oferta nr 1 otrzymała łącznie: 8,8 pkt
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1
Nazwa wykonawcy: PBW Inżynieria Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław
Przyznane punkty w danym kryterium:
cena - 195 324,00 zł brutto - 6,0 pkt
okres wykonania - 42 tygodnie - 1,6 pkt
kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 1,2 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,8 pkt
 
Oferta nr 2
Nazwa wykonawcy: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
Przyznane punkty w danym kryterium:
cena - 706 020,00 zł brutto - 0,0 pkt
okres wykonania - 45 tygodni - 1,0 pkt
kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 1,6 pkt
RAZEM PUNKTÓW:  2,6 pkt
 
                                                                             

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 19.03.2018
Data udostępnienia informacji: 19.03.2018