Budowa ujęcia wody podziemnej nr 2 dla Cmentarza Komunalnego w Kosakowie

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.: „Budowa ujęcia wody podziemnej nr 2 dla Cmentarza Komunalnego w Kosakowie”
                    
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa ujęcia wody podziemnej nr 2 dla Cmentarza Komunalnego w Kosakowie” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez HYDROTREST Sp. z o.o., ul. Sucharskiego 27c/2, 81-157 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 289 950,00 zł.

Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 25%, okres wykonania 15%. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt. Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1:  HYDROTREST Sp. z o.o., ul. Sucharskiego 27c/2, 81-157 Gdynia
1.      cena – 289 950,00 zł brutto – 6,00 pkt
2.      okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 2,50 pkt
3.      okres wykonania – 26 tygodni - 1,50 pkt
Razem punktów: 10,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018