Budowa Pomnika Polski Morskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa Pomnika Polski Morskiej w Gdyni”.
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Budowa Pomnika Polski Morskiej w Gdyni”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 1 przez Wykonawcę: Pana Arkadiusza Fortunę  prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą: AM-FOR Arkadiusz Fortuna,  Al. Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 Włocławek z ceną ryczałtową brutto: 2 968 683,81 zł.
 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty: 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 15 %, termin wykonania części B: 25 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1
cena: 2 968 683,81; 6,00 pkt
termin wykonania części B: 12 tygodni; 2,50 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 67 miesięcy; 1,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 10,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.03.2018
Data udostępnienia informacji: 30.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2018 13:52 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
30.03.2018 13:52 Dodanie informacji Anna Stankiewicz