Budowa oświetlenia ulic w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni z podziałem na 3 części zamówienia

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.:

„Budowa oświetlenia ulic w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni” z podziałem na 3 części zamówienia


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa oświetlenia ulic w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni” z podziałem na 3 części zamówienia w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty:
1)      w części A przedmiotu zamówienia – wykonanie oświetlenia ulic Śnieżnej, Tęczowej, Gradowej i Lazurowej: oferta nr 4 - FBSerwis SA, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, z ceną ryczałtową brutto 317 444,25 zł;
2)      w części B przedmiotu zamówienia - wykonanie oświetlenia ulic M. Stankiewicza, Sterowej, J. Rumla i J. Bielak: oferta nr 3 - Firma Usługowo - Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, z ceną ryczałtową brutto 248 423,60 zł.;
3)      w części C przedmiotu zamówienia - wykonanie oświetlenia ul. Maćka z Bogdańca: oferta nr 2 – MHB Polska Sp. z o.o., ul. Północna 1B, 81-029 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 67 005,54 zł.

Oferty najkorzystniejsze w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia zostały wybrane zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres wykonania: 15%, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 12 %; doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 8 %; ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 5 %. Oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawiają odpowiednio w danej części przedmiotu zamówienia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. W każdej z części oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów
Do upływu terminu składania ofert złożono: 3 oferty na część A przedmiotu zamówienia i po 4 oferty na część B i C przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 

W części A przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 - EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń - oferta odrzucona

Oferta nr 2 – brak oferty o takim numerze w części A przedmiotu zamówienia

Oferta nr 3 - Firma Usługowo - Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
cena oferty brutto - 357 912,09 zł – 5,24 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 1,20 pkt
okres wykonania - 22 tygodnie – 1,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 6,01% - 0,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  - 0,80 pkt   
razem 9,24 pkt

Oferta nr 4 - FBSerwis SA, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
cena oferty brutto - 317 444,25 zł – 6,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 1,20 pkt
okres wykonania - 23 tygodnie – 1,20 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 6,01% - 0,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  - 0,80 pkt  
razem 9,70 pkt

W części B przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 - EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń - oferta odrzucona

Oferta nr 2 - MHB Polska Sp. z o.o., ul. Północna 1B, 81-029 Gdynia
cena oferty brutto - 227 341,38 zł – 5,34 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 1,20 pkt
okres wykonania- 25 tygodni – 0,60 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 10% - 0,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  - 0,80 pkt  
razem 8,44 pkt

Oferta nr 3 - Firma Usługowo - Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
cena oferty brutto - 248 423,60 – 4,72 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 1,20 pkt
okres wykonania - 22 tygodnie – 1,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 6,01% - 0,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  - 0,80 pkt  
razem 8,72 pkt

Oferta nr 4 - FBSerwis SA, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
cena oferty brutto - 204 873,60 – 6,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 1,20 pkt
okres wykonania- 27 tygodni – 0,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 6,01% - 0,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  - 0,80 pkt  
razem 8,50 pkt
 

W części  C przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 - EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń - oferta odrzucona

Oferta nr 2 - MHB Polska Sp. z o.o., ul. Północna 1B, 81-029 Gdynia
cena oferty brutto - 67 005,54 zł – 6,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 1,20 pkt
okres wykonania - 16 tygodni – 1,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 10%
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  - 0,80 pkt  
razem 10,00 pkt

Oferta nr 3 - Firma Usługowo - Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
cena oferty brutto - 77 489,74 zł – 5,06 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 1,20 pkt
okres wykonania - 18 tygodni – 0,90 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 6,01% - 0,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  - 0,80 pkt  
razem 8,46 pkt

Oferta nr 4 - FBSerwis SA, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
cena oferty brutto - 70 189,20 zł – 5,71 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 1,20 pkt
okres wykonania - 23 tygodnie – 0,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 6,01% - 0,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  - 0,80 pkt  
razem 8,21 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 01.08.2018
Data udostępnienia informacji: 01.08.2018