Budowa oświetlenia ul. Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała Wyszyńskiego oraz ul. Słowiczej w Gdyni” z podziałem na 2 części zamówienia: część B– wykonanie oświetlenia ul. Słowiczej

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na wykonanie zadania pn: Budowa oświetlenia ulic Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała Wyszyńskiego oraz ulicy Słowiczej - część B – wykonanie oświetlenia ulicy Słowiczej.
 
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: Budowa oświetlenia ulic Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała Wyszyńskiego oraz ulicy Słowiczej - część B – wykonanie oświetlenia ulicy Słowiczej w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę - Pan Tomasz Kopacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo - Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz, z  ceną ryczałtową brutto: 159 900,00 zł;
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy była jedyną złożoną na część B tj. wykonanie oświetlenia ulicy Słowiczej i otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00.
            Ofertę oceniano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 10 %, okres wykonania 15%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5 %.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium i łączną punktację:
 
Oferta nr 1 - brak oferty o takim numerze w części B przedmiotu zamówienia – (oferta z nr 1 została złożona tylko na część A przedmiotu zamówienia).

Oferta nr 2 - Firma Usługowo - Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20,
84-242 Luzino:
cena oferty brutto - 159 900,00 – 6,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi – 5 lat – 1,00 pkt
okres wykonania - 25 tygodni – 1,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 5,51% - 0,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  - 1,00 pkt  
razem 10,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.10.2018
Data udostępnienia informacji: 26.10.2018