Budowa oświetlenia ul. Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała Wyszyńskiego oraz ul. Słowiczej - część A – wykonanie oświetlenia ul.Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała Wyszyńskiego

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na wykonanie zadania pn: Budowa oświetlenia ulic Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała Wyszyńskiego oraz ulicy Słowiczej - część A – wykonanie oświetlenia ulic Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała Wyszyńskiego.
 
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: Budowa oświetlenia ulic Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała Wyszyńskiego oraz ulicy Słowiczej - część A – wykonanie oświetlenia ulic Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała Wyszyńskiego w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - EL-MAR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Wschodnia 36D, z  ceną ryczałtową brutto: 372 734,74 zł;
 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 10 %, okres wykonania 15%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 8,75 pkt.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1 - EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń:
cena oferty brutto - 372 734,74– 5,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi – 5 lat – 1,00 pkt
okres wykonania - 16 tygodni – 1,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 3,01% - 0,25 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  - 1,00 pkt  
razem 8,75 pkt
 
Oferta nr 2 - Firma Usługowo - Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20,
84-242 Luzino:
cena oferty brutto - 319 800,00– 6,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi – 5 lat – 1,00 pkt
okres wykonania - 25 tygodni – 0,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 5,51% - 0,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  - 1,00 pkt  
razem 8,50 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.12.2018
Data udostępnienia informacji: 14.12.2018