Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (II postępowanie) - unieważnienie

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” (II postępowanie)
           
Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” (II postępowanie) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W wyniku ogłoszenia nr Dz. UE 2018/S 202-458145 o zamówieniu na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” (II postępowanie) w terminie wyznaczonym na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

  1. oferta nr 1 - Konsorcjum: PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz (Lider), Marbud Sp. z o.o. sp. k. (Partner), ul. Morska 147, 81-206 Gdynia z ceną ryczałtową brutto 49.985.763,91 zł;
  2. oferta nr 2 - Konsorcjum: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. sp. k. (Lider), ALSTAL PROPERTY sp. z o.o. (Partner), ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo z ceną ryczałtową brutto 57.673.652,54 zł.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi  39.327.787,00 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 27.12.2018
Data udostępnienia informacji: 27.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.12.2018 14:35 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
27.12.2018 13:10 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
27.12.2018 12:57 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
27.12.2018 12:56 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik