Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”
           
 
            Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W wyniku ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w Dz. UE w dniu 21.06.2018 r. pod nr 2018/S 117-264994, w terminie wyznaczonym na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:
1)   oferta nr 1 - B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2c, 83-000 Pruszcz Gdański z ceną ryczałtową brutto 71 074 119,15 zł;
2)   oferta nr 2 - Konsorcjum: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. ul. Kwiatowa 23, Jacewo, 88-100 Inowrocław – lider; ALSTAL Property Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 23, Jacewo, 88-100 Inowrocław – partner z ceną ryczałtową brutto 58 563 115,58 zł.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 39 327 787,00 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 06.08.2018
Data udostępnienia informacji: 06.08.2018