Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni – kwatera 18 oficerów

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.: „Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni – kwatera 18 oficerów”
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni – kwatera 18 oficerów” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę - GRANITY SKWARA GROUP S.C., Słopsk, ul. Witosa 3, 07‑230 Zabrodzie, z ceną ryczałtową brutto 630 012,37 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 25%, termin wykonania 15%. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1
nazwa wykonawcy: Firma Kamieniarska Road Memory Sławomir Chudoba, ul. Kościelna 4, 22-425 Grabowiec
cena - 969 000,00 zł - 2,77 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 67 miesięcy - 2,50 pkt
okres wykonania - do dnia 04.06.2018 r. - 1,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 6,77 pkt
 
Oferta nr 2
nazwa wykonawcy: AM-FOR Arkadiusz Fortuna, Al. Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 Włocławek
cena - 1 093 203,63 zł - 1,59 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 67 miesięcy - 2,50 pkt
termin wykonania - do dnia 15.06.2018 r. - 0,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 4,09 pkt
 
Oferta nr 3
nazwa wykonawcy: GRANITY SKWARA GROUP S.C., Słopsk, ul. Witosa 3, 07-230 Zabrodzie
cena - 630 012,37 zł - 6,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 67 miesięcy - 2,50 pkt
termin wykonania - do dnia 04.06.2018 r. - 1,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 10,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 23.03.2018
Data udostępnienia informacji: 23.03.2018