Budowa chodnika po prawej stronie ul. Kaspra Geskiego w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa chodnika po prawej stronie ul. Kaspra Geskiego w Gdyni”.
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Budowa chodnika po prawej stronie ul. Kaspra Geskiego w Gdyni”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 6 przez Wykonawcę- Panią  Julitę Cygert, prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygert Julita ul. Świerkowa 6, 83-341 Gowidlino, z ceną ryczałtową brutto: 154 998,45 zł.
 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 12 %, okres wykonania 15 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 7 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 6 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 8,50 pkt.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.
Z uwagi na nie wyrażenie zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą, na podstawie art. 89.ust. 1 pkt. 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez AKSAMIT Sp. z o.o.; ul. Brylantowa 7; 80-180 Gdańsk oraz ofertę nr 4 złożoną przez Pana Macieja Dziechcińskiego  prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą ASPERGO Maciej Dziechciński ul. Lesoki 7 Bojano; 84-207 Koleczkowo.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy pozostałych wykonawców oraz  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 - nazwa i adres wykonawcy: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40,01-040 Warszawa:
cena: 195 300,36 zł brutto; 4,44 pkt
okres wykonania: 15  tygodni; 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 m-cy; 0,84 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 10 pkt; 0,70 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 5 %; 0,30 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 6,28 pkt
 
Oferta nr 3 - nazwa i adres wykonawcy: FB-JELCZ Sp. z o.o. ul. Polna 45, 80-209 Chwaszczyno:
cena: 209 393,97 zł brutto; 3,89 pkt
okres wykonania: 4  tygodnie; 1,50 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 67 m-cy; 1,20 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 7,5  pkt; 0,53 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 10,01 %: 0,60 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 7,72 pkt
 
Oferta nr 5 - nazwa i adres wykonawcy: LARO s.c. Piotr Romanow, Eugeniusz Latosiński; ul.Mickiewicza 9, 84-220 Strzebielino:
cena: 174 518,55 zł brutto; 5,24 pkt
okres wykonania: 4  tygodnie; 1,50 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 67 m-cy; 1,20 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 0,00 pkt; 0,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,10 %; 0,48 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,42 pkt
 
Oferta nr 6 - nazwa i adres wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygert Julita ul. Świerkowa 6, 83-341 Gowidlino:
cena: 154 998,45 zł brutto: 6,00 pkt
okres wykonania: 12 tygodni: 0,30 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 67 m-cy; 1,20 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 10,00 pkt; 0,70 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,00 %; 0,30 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,50 pkt
 
Oferta nr 7 - nazwa i adres wykonawcy: Vaios Maciej Drążkowski, ul. Kartuska 12, 83-305 Pomieczyno:
cena: 174 124,95 zł brutto; 5,26 pkt
okres wykonania: 8 tygodni; 0,90 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 m-cy; 0,84 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 10,00; 0,70 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 10,02 %; 0,60 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,30 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 19.02.2018
Data udostępnienia informacji: 19.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.02.2018 14:16 Dodanie informacji Anna Stankiewicz