Nasadzenia na kwietnikach sezonowych

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę nasadzeń na kwietnikach sezonowych w Gdyni, wybrane zostały następujące oferty złożone przez Wykonawców:

oferta nr 2
Platan- Gdynia s.c. Ewa Ostrzyniewska-Patyna,
Tomasz Zabłocki
ul. Amona 26
81-601 Gdynia

część 1: 543 000 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące)

Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu  w tej części.

oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych
Malwa sp. z o.o.
ul. Rewerenda 32
80-209 Chwaszczyno
część 2: 199 800 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych)

Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu w tej części.
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, termin realizacji wymiany roślin na wezwanie zamawiającego – 40%

Dane dotyczące złożonych ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 06.03.2018
Data udostępnienia informacji: 06.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2018 15:33 Dodanie informacji Zofia Halikowska