XLVI sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLVI SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 września 2018 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
Otwarcie sesji Rady Miasta,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta,
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Działki Leśne,
Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1              zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni,
5.2              zmian uchwał w sprawach statutów dzielnic,
5.3              uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
5.4              zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni,
5.5              przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Go Out And Live – creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.
5.6              zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych
5.7              zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni  nr XV/293/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania,
5.8              zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych  w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej 32A,
5.9              zmiany uchwały Nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni.
5.10          ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Bartosza Głowackiego w Gdyni,
5.11          ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Grenadierów w Gdyni,
5.12          udzielania bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości w trybie art. 209 a Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
5.13          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanych ciągami pieszymi oraz zielenią miejską,
5.14          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 28,
5.15          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie  drogowym ulicy Bosmańskiej,
5.16          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej,
5.17          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej,
5.18          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adama Asnyka i Henryka Siemiradzkiego,
5.19          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Bosmańskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
5.20          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej
5.21          wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 24, usytuowanego w Gdyni przy  ul. Chwarznieńskiej 34,
5.22          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy os. Kępa Oksywska,
5.23          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gorczycowej i Kameliowej,
5.24          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szyprów,
5.25          wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wincentego Pola.
5.26          wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Plac Konstytucji,
5.27          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej,
5.28          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów,
5.29          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej,
5.30          skargi Pana  MB na działalność Prezydenta Miasta Gdyni  wniesionej w dniu 16 maja 2018r. oraz jego wniosków o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdynia do dokonania wykupienia od Skarżącego nieruchomości będących jego własnością położonych w Gdyni przy ul. X  nr 4 i nr 6 oraz przy ul. Y nr 3 i nr 5, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod inwestycję publiczną oraz  o zobowiązanie go do wypłaty Skarżącemu wynagrodzenia za użytkowanie nieruchomości Skarżącego bez tytułu prawnego,
5.31          skargi Pana ZC  z dnia  29 marca 2018r. oraz z dnia 11 maja 2018r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni,
5.32          skargi pełnomocnika Pana MP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Naczelnika Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni w sprawie przekazania informacji zawartych w aktach podatkowych,
5.33                     skargi Pana AP na działalność Dyrektora Szkoły  Podstawowej Nr 51 w Gdyni ,
5.34                     skargi Rady Rodziców Przedszkola nr 24 w Gdyni na działalność Dyrektora tej placówki,
5.35                     skargi Uczniowskiego Klubu Sportowego MORŚWIN na działalność Prezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu,
5.36                     skargi Pani AK na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
 
 
Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia.
Interpelacje.
Informacje.
Wolne wnioski.
Ustalenie terminu następnej sesji.
Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XLVI sesji Rady Miasta Gdyni
26 września 2018 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
                             
1)     przyjęcia Programu „Gdynia bez barier 2018-2023”
2)     zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok
3)     zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033,
4)     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5)     przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania cyberprzemocy i infoholizmowi na lata 2018-2020”.
6)     „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”
7)     ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych;
8)     zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni".
9)     powierzenia spółce InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdyni
10) wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 6B, 11A, 18, 24 położonych Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 53,
11) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego,
12) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (ul. Wiczlińska),
13) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bydgoskiej,
14) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni  położonych przy ulicy Juliusza Słowackiego i Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego,
15) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni
16) wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 59A, 84A, 92A, 100A położonych w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50 blok II
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

                                                                                                                                                               PROTOKÓŁ NR 46/18
XLVI SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 26 września 2018 r.
 
Porządek obrad:
Otwarcie sesji Rady Miasta,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta,
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Działki Leśne,
Projekty uchwał w sprawach:
                  5.1.przyjęcia Programu „Gdynia bez barier 2018-2023”,
       5.2zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni,
5.3.zmian uchwał w sprawach statutów dzielnic,
5.4.uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
5.5.            zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami miasta Gdyni,
5.6.            przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Go Out And Live – creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.
5.7.            zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych
5.8.            zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni  nr XV/293/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania,
5.9.            zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych  w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej 32A,
5.10.        zmiany uchwały Nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni.
5.11.        ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Bartosza Głowackiego w Gdyni,
5.12.        ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Grenadierów w Gdyni,
5.13.        udzielania bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości w trybie art. 209 a Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
5.14.        nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanych ciągami pieszymi oraz zielenią miejską,
5.15.        nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 28,
5.16.        nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie  drogowym ulicy Bosmańskiej,
5.17.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej,
5.18.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej,
5.19.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adama Asnyka i Henryka Siemiradzkiego,
5.20.        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Bosmańskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
5.21.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej
5.22.        wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 24, usytuowanego w Gdyni przy  ul. Chwarznieńskiej 34,
5.23.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy os. Kępa Oksywska,
5.24.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gorczycowej i Kameliowej,
5.25.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szyprów,
5.26.        wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wincentego Pola.
5.27.        wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Plac Konstytucji,
5.28.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej,
5.29.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów,
5.30.        wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej,
5.31.        skargi Pana  MB na działalność Prezydenta Miasta Gdyni  wniesionej w dniu 16 maja 2018r. oraz jego wniosków o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdynia do dokonania wykupienia od Skarżącego nieruchomości będących jego własnością położonych w Gdyni przy ul. X  nr 4 i nr 6 oraz przy ul. Y nr 3 i nr 5, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod inwestycję publiczną oraz  o zobowiązanie go do wypłaty Skarżącemu wynagrodzenia za użytkowanie nieruchomości Skarżącego bez tytułu prawnego,
5.32.        skargi Pana ZC  z dnia  29 marca 2018r. oraz z dnia 11 maja 2018r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni,
5.33.        skargi pełnomocnika Pana MP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Naczelnika Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni w sprawie przekazania informacji zawartych w aktach podatkowych,
5.34.                 skargi Pana AP na działalność Dyrektora Szkoły  Podstawowej Nr 51 w Gdyni ,
5.35.                skargi Rady Rodziców Przedszkola nr 24 w Gdyni na działalność Dyrektora tej placówki,
5.36.                skargi Uczniowskiego Klubu Sportowego MORŚWIN na działalność Prezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu,
5.37.                skargi Pani AK na działalność Durektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
5.38.                zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, obowiązkowej kaucji w budynkach mieszkalnych przy ul. Puszczyka, w ramach programu „Mieszkanie Plus”,
5.39.                w sprawie skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni,
5.40    skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni,
5.41    skargi xxx na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Gdyni,
5.42    skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
5.43    wzniesienia Pomnika Komandosów Jednostki Formoza w Gdyni,
5.44    zawarcia porozumienia z Miastem Sopot, dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot,
5.45    przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 2017/2018,
5.46       zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok,
5.47       zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy      Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033,
5.48       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5.49       przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania cyberprzemocy
i infoholizmowi na lata 2018-2020”,
5.50       „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”,
5.51       ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych;
5.52       zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni",
5.53       powierzenia spółce InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdyni,
5.54       wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 6B, 11A, 18, 24 położonych Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 53,
5.55       wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego,
5.56       wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (ul. Wiczlińska),
5.57       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bydgoskiej,
5.58       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni  położonych przy ulicy Juliusza Słowackiego i Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego,
5.59       wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni,
5.60       wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 59A, 84A, 92A, 100A położonych w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50 blok II
 
 
 
6.      Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia.
7.      Interpelacje.
8.      Informacje.
9.      Wolne wnioski.
10.  Ustalenie terminu następnej sesji.
11.  Zakończenie obrad.
 
 
 

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.
 
 
Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
Przewodnicząca RM powitała i przedstawiła gości reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych, pp.: Piotra Pawłowskiego – od 2004 roku Honorowego Obywatela Gdyni, Beatę Wachowiak-Zwarę – pełnomocnika Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych, Annę Dobkowską i Tadeusza Szajnę.
/Przyp. prot.: obecność ww. osób związana  była z przedmiotem wniesionego aneksem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Gdynia bez barier 2018 – 2023”/.
 
Przewodnicząca J. Zielińska- okazuje się, że interpelacje mogą zmienić sposób myślenia. Pytanie radnej Mirosławy Król, dlaczego nie tłumaczy się obrad na język migowy sprawiło, że dzisiejszą i kolejne sesje będzie tłumaczyła na język migowy pani Elżbieta Górska.
 
Ad 2.
Do przedłożonego porządku obrad złożono następujące wnioski:
 
Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka–Spychała wniosła o uzupełnienie porządku obrad projektem uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, obowiązkowej kaucji w budynkach mieszkalnych przy ul. Puszczyka, w ramach programu „Mieszkanie Plus”.
Uzasadniając wniesienie projektu w trybie nadzwyczajnym Wiceprezydent informowała: - Nie byliśmy w stanie przygotować projektu wcześniej, ponieważ do wczoraj trwały negocjacje, których wynik zdecydował o kształcie przedłożonego projektu uchwały. Ustawa została ogłoszona dopiero w sierpniu b.r. Szybkie podjęcie uchwały umożliwi realizowanie dopłat do czynszu.
Wiceprezydent poinformowała, że projekt został przedłożony do zaopiniowania Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej.
 
Radny Marcin Wołek wniósł w imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym 4. projektów uchwał w sprawach skarg. – Wszystkie projekty – wyjaśniał radny – były przedmiotem debat i zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną. Ze względu na terminy ustawowe i przerwę pracy RM w związku z wyborami, powstała konieczność wprowadzenia projektów pod obrady w trybie nadzwyczajnym. Ponadto są to skargi niezwykle skomplikowane, w związku z czym dość długo trwało, nim osiągnięto konsensus co do końcowego stanowiska.
 
Radny Sebastian Jędrzejewski wniósł w imieniu Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Komandosów Jednostki Formoza w Gdyni. Tryb wniesienia projektu wynika z terminu określenia przez wnioskodawców lokalizacji pomnika. Komisja gościła na swoim posiedzeniu pomysłodawców przedsięwzięcia i  zapoznała  się z projektem.
 
Przewodnicząca Joanna Zielińska wnioskowała o przeniesienie punktu 1. aneksu (dot. programu „Gdynia bez barier”) na początek porządku obrad i tym samym nadanie mu numeru 5.1.
 
Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym 2. projektów uchwał:
- w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Sopot, dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot – tryb wynika z czasu zakończenia negocjacji z Miastem Sopot;
- w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 2017/2018” – stosowna uchwała powinna być podjęta do końca października, jednak z uwagi na przerwę w pracy Rady Miasta przedmiotowy projekt wniesiono w trybie nadzwyczajnym.
 
W imieniu klubu radnych PiS radny Paweł Stolarczyk wniósł o wycofanie z aneksu do porządku obrad projektu uchwały w spr. ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych: - Ustawa daje oczywiście gminie możliwość określenia takich standardów w zakresie nieco odmiennym niż przyjęty ustawowo. Taka uchwała jest na pewno naszej gminie potrzebna. Jest to chwalebne, że podejmujemy się pracy nad tym, aby takie standardy opracować, ponieważ dotyczą one m.in. budynków użyteczności publicznej, jednak tryb wprowadzenia projektu jest niewłaściwy. Radni nie mają wiedzy nt. wyników konsultacji, opinii, analiz, w tym opinii środowisk urbanistów i architektów. To jest powodem złożenia przedmiotowego wniosku - niech się tym zajmie rada kolejnej kadencji.
 
Prezydent Wojciech Szczurek- 7-dniowy tryb jest normalnym trybem, jaki przysługuje Prezydentowi do wprowadzania projektów pod obrady. Ustawa nakazuje organom samorządów podejmowanie decyzji w bardzo krótkim czasie, a mogą one nieść ze sobą bardzo istotne skutki dla ładu przestrzennego miasta. Po przeanalizowaniu problemu stwierdziliśmy, że wnioski mogą zacząć wpływać już w niedługim czasie, a dla podejmowania decyzji w ich sprawach ustawodawca przewidział bardzo krótkie terminy. Nie jest wykluczone, że w przyszłości można będzie rozmawiać o modyfikacji uchwały,  ale obecnie projekt jest na tyle dopracowany, że stwarza pierwszą linię obrony przed wnioskami, które mogą niepokoić co do kształtowania przestrzeni miasta. Stąd wniosek o pozostawienie projektu w aneksie.
 
Radnemu Tadeuszowi Szemiotowi zgłaszającemu akces do zabrania głosu, Wiceprzewodniczący Zygmunt Zmuda–Trzebiatowski wyjaśnił, że nie jest przewidziana dyskusja nad wnioskami formalnymi.
 
Wniosek Wiceprezydent K. Spychały–Gruszeckiej dot. wniesienia do porządku obrad projektu uchwały w spr. zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu w spr. skargi p. M. S. na działalność ZDiZ  przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu w spr. skargi p. T. L. na Prezydenta i Dyrektora ZDiZ przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu w spr. skargi p. S. K. na Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu w spr. skargi pp. J. S. i W. Sz. na Prezydenta Gdynki przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Wniosek Komisji Samorządności Lokalnej w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu w spr. wzniesienia Pomnika Komandosów przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Wniosek Wiceprezydenta B. Bartoszewicza dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w spr. porozumienia z Miastem Sopot przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Wniosek Wiceprezydenta B. Bartoszewicza dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Wniosek Przewodniczącej J. Zielińskiej w sprawie przeniesienia punktu 1. aneksu w miejsce punktu 5.1. (dot. przyjęcia programu „Gdynia bez barier”) przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Wniosek klubu radnych PiS o wycofanie  z porządku obrad punktu 7. aneksu (dot. lokalnych standardów urbanistycznych) nie został przyjęty: 6/17/1
 
Zmodyfikowany w wyniku przyjętych wniosków i uzupełniony o aneks porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 3.
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca J. Zielińska uznała protokół 45. sesji RMG za przyjęty.
 
Ad 4.
 
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Działki Leśne przedstawił jej Przewodniczący, pan W. Jankowski.
Przewodniczący poinformował o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych, o wydarzeniach sportowych oraz o organizowanych cyklicznie spotkaniach z mieszkańcami i organizacjami.
 
Ad 5.1.
 
Wystąpienie pana Piotra Pawłowskiego: - W Gdyni dzieje się bardzo dobrze jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami. Czy tylko te osoby powinny być zadowolone? To, co Państwo robicie, jest cegiełką w zakresie wartości. Przecież przed wypadkiem nie zdawałem sobie sprawy, że schody i inne tego typu przeszkody mogą stanowić barierę w normalnym funkcjonowaniu. Kiedy jesteśmy pełnosprawni nie spotykamy się z trudnościami. Tylko mądrzy ludzie pracują nad tym, żeby zapewnić to, czego osoby niepełnosprawne potrzebują. Jest to ogromna zasługa Pana Prezydenta. Takiej mądrości nie nabywa się z dnia na dzień. Robicie rzeczy wielkie, ale też niejednokrotnie robicie rzeczy małe w wielki sposób. W Warszawie uczymy się od Gdyni. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
 
Beata Wachowiak-Zwara- polityka społeczna wyróżnia Gdynię. Tworzymy możliwości, aby każdy mógł realizować swoje marzenia. Gdynia jako jedyne miasto w Polsce przyjęła dokument tej rangi, tworząc politykę społeczną umożliwiającą korzystanie przez niepełnosprawnych z możliwości na równych prawach z osobami sprawnymi i samodzielne uczestniczenie w życiu społecznym. Dostępność jest bardzo ważnym elementem, bo dotyczy wszystkich sfer życia. Projekt jest dokumentem opartym na konwencji ONZ.
Omówiona treść dokumentu – patrz załącznik.
 
Wiceprzewodnicząca Beata Szadziul- uczestniczyłam w spotkaniach na temat przygotowania tego dokumentu, także jako pełnomocnik ds. rodziny. Wiem, ile pracy w to włożono. Dokument opisuje wszystkie potrzeby na dzień dzisiejszy, bo pojawiają się wciąż nowe wyzwania.
 
Opinia Komisji Polityki Rodzinnej – pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1365/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Programu „Gdynia bez barier 2018 – 2023” została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.2.
Zgodnie z treścią załącznika projekt omówił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, pan Mariusz Spaczyński wskazując na wstępie na wymagające poprawienia drobne błędy techniczne (na pierwszej stronie brakuje w przypisach publikatora pod pozycją 1432; na str. 4. powtórzono zmianę w paragrafie 22c).
 
UCHWAŁA NR XLVI/1366/18 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.3.
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej, radny Paweł Brutel.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1367/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmian uchwał w sprawach statutów dzielnic została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.4.
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił Wiceprezydent Michał Guć.
 
Opinia Komisji Samorządności Lokalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1368/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.5.
M. Guć- także ten projekt jest konsekwencją ustawy. Dotyczy budżetu obywatelskiego, który będzie objęty osobnymi regulacjami, dlatego z dotychczas obowiązującej uchwały wykreślono zapisy tego budżetu dotyczące.
Wydłużono z 30. do 40. dni termin podawania wyników konsultacji do wiadomości publicznej.
 
Opinia Komisji Samorządności Lokalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1369/18 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 5.6.
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Przewodniczący Komisji Sportu, radny Jarosław Kłodziński.
 
Opinia Komisji Sportu- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1370/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Go Out and Live – creating, conditions to maintaining the highest quality of seniors lives”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu  na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2014-2020 Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za
 
Ad 5.7.
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił Wiceprezydent B. Bartoszewicz.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1371/18 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej  oraz zasad taryfowych, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za
 
Ad 5.8
M. Guć- termin do 10. (mowa o terminie płatności za usługi opiekuńcze) dla niektórych osób był kłopotliwy, dlatego wydłużamy go do 15. każdego miesiąca.
Osobom  przekraczającym 400 % kryterium dochodowego do tej pory nie świadczono usług. Pojawiła się jednak grupa osób, która co prawda ma środki, natomiast ze względu na stan zdrowia nie są w stanie podołać formalnościom. Te osoby obejmujemy wsparciem.
 
Opinia Komisji Polityk Rodzinnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1372/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG nr XV/293/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 5.9.
M. Guć- ośrodki są zróżnicowane. Niektóre z nich zaczęły pełnić inne funkcje, wobec czego nazwy zostały zmienione. Chcemy, aby docelowo każdy ośrodek nazywał się „Gdyński Ośrodek Wsparcia”, po czym dodawany będzie  indywidualny adres.
Informacje dot. przedmiotowego projektu – patrz zał.
 
Opinia Komisji Polityki Rodzinnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1373/18 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej 32A, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 5.10
Wiceprezydent K. Gruszecka-Spychała- ponieważ statut ZDiZ był wielokrotnie zmieniany, przestał być czytelny. Chcemy to uporządkować. Ponadto uzupełnia się statut o nowe kompetencje ZDiZ.
Pełna informacja jak w zał.
 
Opinia Komisji Polityki Gospodarczej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1374/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/1089/06 RMG z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.11
Przedmiotowy projekt i kolejne, do punktu 5.15 włącznie, przedstawiał, zgodnie z treścią załączników, radny Sebastian Jędrzejewski.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1375/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Bartosza Głowackiego w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.12
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1376/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Grenadierów  w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.13
Autopoprawka dot. paragrafu 4. – treść jak w zał.
 
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
/powyższe dotyczy wszystkich projektów w spr.  nieruchomości/
 
UCHWAŁA NR XLVI/1377/18 RADY  MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia bonifikaty  od ceny zbycia nieruchomości w trybie art. 209 a Ustawy o gospodarce nieruchomościami została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.14
 
UCHWAŁA NR XLVI/1378/18 RADY  MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa  na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanych ciągami pieszymi oraz zielenią miejską została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.15
 
UCHWAŁA NR XLVI/1379/18 RADY  MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa  na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ulicy Śląskiej 28 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.16
Przedmiotowy projekt jak i kolejne, do punktu 5.23 włącznie przedstawiała radna Elżbieta Sierżęga (zgodnie z treścią załączników).
Radna zaznaczyła, że dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast jest zapis w studium o warunkach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym są to działki należące do drogi zbiorczej.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1380/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu, nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy Bosmańskiej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.17
 
UCHWAŁA NR XLVI/1381/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.18
Radna E. Sierżęga poinformowała o braku planu dla terenu będącego przedmiotem projektu uchwały.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1382/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.19
 
UCHWAŁA NR XLVI/1383/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adama Asnyka i ul. Henryka Siemiradzkiego, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.20
E. Sierżęga- dla terenu nie ma planu.
 
Bogdan Krzyżankowski- po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nie ma planu. Wnioskuję o odrzucenie projektu do czasu powstania planu. Samo wystąpienie o warunki zabudowy bliźniaczej nie gwarantuje, że ktoś inny nie wystąpi o inne warunki i mogą to być warunki dla domu wielorodzinnego, czyli dla zabudowy w tym miejscu nieodpowiedniej.
 
Hanna Mazur- przychylam się do głosu przedmówcy. Jest możliwe, z uwagi na obecną ustawę wspierającą developerów, że powstanie w tym miejscu budynek wielokondygnacyjny.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1384/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Bosmańskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni została podjęta: 15/10/0
 
Ad 5.21
Radna E. Sierżęga przedstawiając projekt poinformowała o braku planu dla przedmiotowego terenu.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1385/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.22
 
UCHWAŁA NR XLVI/1386/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 24, usytuowanego w Gdyni, przy ul. Chwarznieńskiej 34, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.23
 
UCHWAŁA NR XLVI/1387/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy os. Kępa Oksywska, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.24
Kolejne projekty dotyczące nieruchomości, do punktu 5.30 włącznie, przedstawił zgodnie z treścią załączników Wiceprzewodniczący Andrzej Bień.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1388/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicach Gorczycowej i Kameliowej, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 5.25
 
UCHWAŁA NR XLVI/1389/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szyprów, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za
 
Ad 5.26
 
UCHWAŁA NR XLVI/1390/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wincentego Pola, została przyjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 5.27
 
UCHWAŁA NR XLVI/1391/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Plac Konstytucji, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 5.28
 
UCHWAŁA NR XLVI/1392/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Harcerskiej, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 5.29
 
UCHWAŁA NR XLVI/1393/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Szarych Szeregów, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.30
 
UCHWAŁA NR XLVI/1394/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.31
W imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej projekty w sprawach skarg przedstawiał radny Marcin Wołek.
W sprawie przedmiotowej skargi informacje przekazane przez radnego M. Wołka były tożsame z informacjami zawartymi w treści załączonego uzasadnienia (tak jak w przypadkach kolejnych skarg).
 
Dorota Płotka- z przykrością stwierdzam, że jeszcze raz zabieram głos w tej sprawie i zarzucam, że skarga nie była należycie rozpatrzona. To, co Pan radny powiedział – że nowe dokumenty z 20 lipca nie wniosły nic do sprawy – jest nieprawdą. Była tam dołączona płytka z nagraniem, na którym możemy wysłuchać ekspertów, m.in. była tam wypowiedź rzeczniczki Urzędu Wojewódzkiego, która powiedziała, że decyzja była błędna. Wypowiada się przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury, który stwierdził to samo. Wypowiedziała się również Pani Mariola Berdysz, Prezes Wszechnicy Budowlanej. I w tym momencie można się dowiedzieć, że art. 9 o wykonalności decyzji, na który powoływał się Pan Naczelnik i osoby zainteresowane, mówi: „w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego wstrzymuje się z urzędu jej wykonanie w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie”. A zatem należy uznać, że decyzja o zajęciu gruntu była wydana błędnie.
Zasiadałam w tej radzie pół kadencji  i po raz pierwszy spotkałam się z sytuacją, kiedy strona zaproszona do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie mogła się wypowiedzieć w swojej sprawie. Nadal znam racje tylko jednej strony. Szkoda, że przez 16 lat ta sprawa nie została wyjaśniona. Trudno odnieść się do tego obiektywnie.
 
M. Wołek- zacznę od ostatniej kwestii w wypowiedzi mojej przedmówczyni, czyli niedopuszczenie do głosu: rzeczywiście, taka sytuacja miała miejsce, ale wynikała z faktu, że w posiedzeniu brała udział także druga strona. Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej staramy się unikać konfrontacji. Każdy może przyjść na posiedzenie po wcześniejszym umówieniu. Tu nie chodzi o robienie spektaklu i kolejnej komisji śledczej, chociaż wiem, że taki trend w naszym kraju zaczyna dominować. Chodzi o rzetelne rozważenie racji obu stron, a nie tylko jednej albo tej, która głośniej krzyczy. Podtrzymuję wniosek o podjęcie uchwały o przedłożonej treści.
 
D. Płotka- niestety, wysłuchaliśmy tylko jednej strony. Nie można zakładać, Panie radny, że dojdzie do awantury. Wcześniej brało udział kilka osób w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i one mogły się wypowiedzieć. Dalej nie jestem przekonana, że skarga jest bezzasadna, ponieważ Pan skarżący nie mógł się wypowiedzieć. Chodziło tylko o wyjaśnienie, a nie dopuszczanie do awantury. Nadal mamy obraz tylko jednej strony.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1395/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni wniesionej w dniu 16 maja 2018 r. oraz jego wniosków o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdyni do dokonania wykupienia od Skarżącego nieruchomości będących jego własnością, położonych w Gdyni, przy ul. x nr 4 i nr 6 oraz przy ul. y nr 3 i nr 5, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod inwestycję publiczną oraz o zobowiązanie go do wypłaty Skarżącemu wynagrodzenia  za użytkowanie nieruchomości Skarżącego bez tytułu prawnego, została podjęta: 18/6/2
 
Ad 5.32
 
UCHWAŁA NR XLVI/1396/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx z dnia 29 marca 2018 r. oraz z dnia 11 maja 2018 r. na działalność Dyrektora  MOPS oraz Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.33
 
UCHWAŁA NR XLVI/1397/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Naczelnika Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni w sprawie przekazania informacji zawartych w aktach podatkowych została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.34
 
UCHWAŁA NR XLVI/1398/18 RADY MIIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 51 w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.35
 
UCHWAŁA NR XLVI/1399/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Rady Rodziców Przedszkola Nr 24 w Gdyni na działalność Dyrektora tej placówki, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.36
Po przedstawieniu informacji głos zabrał Wiceprzewodniczący RM, radny Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski: - Czy przedstawiciel klubu był na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej? Wiem, że skarżący dotarł do wszystkich radnych. Miałem okazję spotkać się z nim i porozmawiać, i podzielam pewien niepokój. Mam wrażenie, że nie wszystko zostało dobrze zrobione. Mam wrażenie, że temat nie został dobrze poprowadzony. Jeśli skarżący miał okazję wszystko wytłumaczyć Komisji Rewizyjnej i komisja wypracowała określone wnioski, to dobrze, ale chciałbym się tego dowiedzieć.
 
M. Wołek- wg mojej wiedzy skarżącego nie było na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, ale mógł być na posiedzeniu innej komisji. Komisja nie musi zapraszać skarżących. Osoby zainteresowane mogą przyjść na jej posiedzenie.
 
Jarosław Kłodziński- zanim Pan Prezes napisał do wszystkich członków rady, dużo wcześniej zaprosiłem Pana na posiedzenie Komisji Sportu. Mówiliśmy o łucznictwie. Oczekiwania Pana Prezesa były bardzo wygórowane. Pan Prezes żądał, aby poziom bazy szkoleniowej był co najmniej taki sam jak w Gdańsku, co w gdyńskich warunkach jest niemożliwe. Ubolewam, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie było Dyrektora GCS. Nie wszystko, co było napisane w skardze, było zgodne z prawdą. Przychylam się do wniosku o przyjęcie uchwały.
 
T. Szemiot- rola Komisji Rewizyjnej polega na badaniu działalności Prezydenta  pod kątem zgodności z prawem. W tej sprawie radny Kłodziński informował nas, że kontakt był i kwestie sporne dotyczyły spraw merytorycznych. Jest to np. kwestia wspierania łucznictwa. Nie miało natomiast miejsca naruszenie prawa. Komisja nie miała żadnych wątpliwości, jak tę skargę rozstrzygnąć.
 
Ireneusz Bekisz- rzeczywiście, kilka miesięcy temu doszło do spotkania na posiedzeniu Komisji Sportu z Panem Prezesem. Łucznictwo jest specyficznym sportem, wymagającym odpowiednich warunków ze względów bezpieczeństwa. Wymagania są znacznie większe niż to, co proponuje GCS. Uważam, że Pan Prezes ma zbyt wygórowane ambicje. Jestem zdania, że odrzucenie skargi jest zasadne.
 
H. Mazur- przychylam się do głosów poprzedników. Ja też miałam przyjemność spotkać się z Panem Prezesem, który niestety bardzo restrykcyjnie przestrzegał tego, co sobie wymyślił. Żadna propozycja nie była wystarczająca. Spotkanie trwało 1,5 godziny.
 
Z. Zmuda-Trzebiatowski- przyjmuję do wiadomości, że w ocenie Komisji Rewizyjnej wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Warto pamiętać, że zniknęło nam z mapy łucznictwo i jedyne środowisko, które ten sport uprawiało. Nie wiem, czy ambicje były wygórowane – jednak przez kilkanaście lat to funkcjonowało. Szkoda, że klub zawiesi swoją działalność, ponieważ rozmowy były trudne, a rozmówca specyficzny. Mamy obecnie to, że klubu nie ma. Źle się stało, mimo że wszystko jest zgodne z prawem.
 
J. Kłodziński- jest też drugie środowisko zajmujące się łucznictwem. Są mastersi, którzy występują na mistrzostwach Europy i świata. Koszty pokrywają  z własnych pieniędzy. Dla chcącego nic trudnego.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1400/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Uczniowskiego Klubu Sportowego MORŚWIN na działalność Prezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu została podjęta: 18/0/8
 
Ad 5.37
 
UCHWAŁA NR XLVI/1401/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Przyp. prot.: w trakcie debaty nad kolejnym punktem zgłoszono wniosek o reasumpcję głosowani (pierwotnie podano następujący wynik głosowania: 26 gł. za)
 
Wniosek o reasumpcję głosowania przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za
 
Przyp. prot.: podany po przytoczonym tytule uchwały wynik głosowania jest wynikiem drugiego, ostatecznego głosowania.
 
Ad 5.38
Wiceprezydent K. Gruszecka- Spychała- ustawa jest bardzo świeża – została ogłoszona 20 sierpnia b.r., a wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Ustawa wprowadza nowy system dopłat do czynszu. Ten system w mediach jest opisywany jako „mieszkanie na start”. Polega on na tym, że najemcy uzyskują rządowe dopłaty do czynszu pod pewnymi warunkami. Podstawowym warunkiem jest zawarcie przez gminę umowy z inwestorem nowej inwestycji mieszkaniowej. Tylko wtedy uchwała, którą dzisiaj przedkładam, będzie miała  sens. W tym przypadku inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem programu „Mieszkanie Plus” i z którym do wczoraj, do późnych godzin wieczornych, negocjowaliśmy umowę.
Warunkiem zrealizowania dopłat rządowych jest  przeprowadzenie przez gminę naboru do programu „Mieszkanie plus”. Zgodnie z ustawą jest jedno, bezwzględnie obowiązujące kryterium. Jest nim brak własności lokalu bądź domu i brak spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jego niespełnienie oznacza brak możliwości składania wniosku. Jeśli miniemy to pierwsze sito, to pojawi się system punktowy, który zbuduje priorytety. A więc: będziemy przyznawać po dwa punkty za każde dziecko w gospodarstwie domowym, trzy punkty za osobę przekraczającą 65. lat, 3 punkty za niepełnosprawność. Preferowane będą osoby, które w Gdyni już mieszkają i w Gdyni rozliczają się podatkowo  – za to przyznamy 10 punktów. Ustawa zobowiązała do określenia progu maksymalnego dochodu.
 
Wiceprezydent poinformowała o autopoprawce, zgodnie z którą wykreśla się z paragrafu 11 słowa: „ustalony” i „na jednego członka”. 
 
- Ustawa – informowała dalej Wiceprezydent – nałożyła obowiązek ustalenia wysokości kaucji. Będzie to 6-cio krotność czynszu. Są to warunki bardziej preferencyjne niż te, które obowiązują w TBS. Ideą takiego określenia kaucji było doświadczenie z najemcami lokali komunalnych, którzy czasami aplikują o mieszkania w TBS, ale konieczność zapłacenia kaucji (12-to krotność) tzw. żywą gotówką jest dla nich problemem nie do przezwyciężenia, pomimo faktu, że z czynszem dobrze sobie radzą. Wnioskodawcy będą mogli określić o jaki typ lokalu aplikują. Listy rankingowe sporządzane przez urzędników będą określały punktację, kolejność, ale także będą przedstawiane inwestorowi w podziale na typy lokali. Nie było to proste, bo okazało się, że tekst ustawy ma pewne wady.
Sprawa kolejności: wnioski będą składane za pomocą generatora wniosków dostępnego w Internecie. Generator będzie precyzyjnie odnotowywał czas złożenia wniosków. Spodziewamy się, że będą decydowały nawet sekundy jeśli chodzi o pierwszeństwo. Jak wspomniałam, lista rankingowa będzie się opierała przede wszystkim na punktacji, ale w razie nakładania się wniosków będzie decydowała kolejność.
Dopłaty staną się realne w momencie zawarcia umowy najmu, co będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Najemca będzie wpłacał czynsz pomniejszony o kwotę dopłaty, a więc najemca nie będzie tych pieniędzy otrzymywał. Będzie je otrzymywał inwestor. Uchwała będzie miała swoje vacatio legis. Biorąc pod uwagę brak sesji październikowej bardzo chcieliśmy zdążyć przed końcem kadencji, aby zainteresowane osoby nie musiały czekać kolejne miesiące.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej- pozytywna
 
D. Płotka- bardzo serdecznie dziękuję. Zajmuję się sprawami ludzi, którzy bardzo potrzebują tych mieszkań. Bardzo dziękuję, że podjęliście się Państwo realizacji rządowego projektu „Mieszkanie Plus”.
 
A. Bień- kiedy tak naprawdę będzie uruchomiony ten generator wniosków?
 
K. Gruszecka-Spychała- zakładaliśmy, że już 19 października, ale nie możemy tego obiecać. Wszystko zależy od terminu ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym, od którego zaczyna bieg vacatio legis.
 
T. Szemiot- sprawa kryterium jakościowego i sprawa gdyńskiego kryterium. Ciekawi mnie, czy istnieje możliwość rozbudowania tego kryterium o czas uzyskania statusu mieszkańca Gdyni. Może być bowiem tak, że ktoś się stanie gdynianinem jeden dzień przed złożeniem wniosku. Z jednej strony to może dobrze, bo zwiększy się liczba mieszkańców, ale z drugiej strony ci,  którzy dłuższy czas płacą podatki w Gdyni, powinni być preferowani. Czy nie może to być np. wymóg 5-ciu lat zamieszkiwania w Gdyni?
 
K. Gruszecka-Spychała- wydaje się, że taka możliwość istnieje, ale ustawa jest bardzo świeża. Nie ma jeszcze orzecznictwa i budziło to wątpliwości zespołu radców prawnych. Dążyliśmy także do tego, żeby system był maksymalnie prosty. Zdecydowaliśmy jednak, że najważniejsze jest, aby system był maksymalnie przejrzysty. Nie wolno nam brać pod uwagę kryterium zameldowania (zostało to odrzucone przez prawników) i dochodzenie do tego, kto prawdziwie się oświadcza, a kto nie  bardzo wydłużyłoby procedurę. Nie wykluczam dążenia do tego w kolejnych wersjach, jeśli takie będą, aby z czasem to kryterium było ostrzejsze.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1402/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu,  w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, obowiązkowej kaucji w budynkach mieszkalnych przy ul. Puszczyka w ramach programu „Mieszkanie Plus”, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.39
Kolejne projekty w sprawach skarg, wniesione w trybie nadzwyczajnym, prezentował radny M. Wołek.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1403/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.40
 
UCHWAŁA NR XLVI/1404/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.41
 
UCHWAŁA NR XLVI/1405/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie xxx na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.42
 
UCHWAŁA NR XLVI/1406/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx i xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta: 19/5/1
 
Ad 5.43
Przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej, radny Paweł Brutel- chcieliśmy, jako komisja, do której wpłynął wniosek inicjatorów budowy pomnika, pomóc wnioskodawcom.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1407/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzniesienia Pomnika Komandosów Jednostki Formoza w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.44
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1408/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Sopot, dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni, terenu Miasta Sopot została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.45
Po przedstawieniu informacji o realizacji zadań oświatowych (jak w załączniku) Wiceprezydent B. Bartoszewicz podziękował za pracę Wydziałowi Edukacji.
Reasumując Wiceprezydent stwierdził: - Decyzje były dobre, o czym świadczą wyniki gdyńskich szkół.
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, radna Ewa Krym- w swoim imieniu i członków komisji dziękuję za ogrom pracy. Zmiany są zauważalne. Wszyscy to doceniamy.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1409/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 2017/2018 została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.46
Zmiany proponowane w projekcie, dotyczące budżetu na rok 2018, omówił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.
 
Wszystkie komisje stałe RM zaopiniowały projekt pozytywnie
 
T. Szemiot- zwykle przedmiotem sporu jest strona wydatkowa budżetu. Obecnie dotyczy to strony dochodowej. Pod pozycją „zbycie majątku” kryje się instrument finansowy proponowany w ramach Państwowego Funduszu Rozwoju. Pod udziały PWiK będzie udzielony kredyt, co pod względem prawnym takim instrumentem finansowym nie jest, ale   z przyszłych ewentualnych zysków PWiK będzie spłacana ta pożyczka. Jesteśmy przeciwni (mowa o klubie radnych PO) takiemu sposobowi szukania środków i dlatego będziemy głosować przeciw uchwale.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1410/18 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę RM w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok została podjęta: 13/10/1
 
Ad 5.47
Prezentujący projekt Skarbnik K. Szałucki poinformował o autopoprawce związanej z wpisaniem do prognozy przedsięwzięcia związanego z integracją systemu usług komunikacji miejskiej.
 
Opinie wszystkich komisji stałych pozytywne
 
UCHWAŁA NR XLVI/1411/18 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę RM w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2018 – 2033 została podjęta: 14/9/1
 
Ad 5.48
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Przewodnicząca Komisji Polityki Rodzinnej, radna B. Szadziul.
 
 Opinia Komisji Polityki Rodzinnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1412/18 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.49
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna B. Szadziul.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1413/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu przeciwdziałania cyberprzemocy i infoholizmowi na lata 2018 – 2010” została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za
 
Ad 5.50
B. Bartoszewicz- stoimy na stanowisku, że wynagrodzenia nauczycieli są zdecydowanie za niskie, ale jest to kompetencja rządu. Do kompetencji samorządu należy ustalanie tzw. dodatków do wynagrodzeń. Proponujemy ich zwiększenie. Nowy regulamin wynagrodzeń był  przedmiotem konsultacji ze związkami zawodowymi.
Pozostałe informacje – patrz załącznik.
 
Opinia Komisji Oświaty-  pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1414/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni” została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.51
A. Bień- projekt jest wynikiem ustawy demolującej to, co się starano do tej pory zrobić w gminach, w planowaniu przestrzennym miast. Są w ustawie narzędzia, które mogą zminimalizować negatywne skutki. Zgodnie z tą ustawą developerzy mogą budować wszędzie i w dowolny niemal sposób, abstrahując od ustaleń planistycznych. Można jednak ograniczyć zabudowę poprzez określenie  poszczególnych parametrów.
Szczegółowe informacje przedstawione przez radnego zgodne były z treścią załącznika.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
I. Bekisz- zgadzam się, że uchwała jest potrzebna, jednak chcę wyrazić ubolewanie, że tak ważny projekt nie był omawiany na komisji. Taki tryb wniesienia (7. dniowy) nie pozwolił Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej na dyskusję. Zgadzam się z apelem, żeby to przegłosować, aby Miasto mogło zahamować ruchy developerów, ale nie wiem, dlaczego projekt nie został przedstawiony komisji.
 
T. Szemiot- ustawa jest aberracją. Dąży się do centralnego planowania wszystkiego. Cieszę się, że ten projekt wniesiono. Trzeba się bronić przed złym prawem i to jak najszybciej. Szkoda, że nie było dyskusji. Myślę, że rada w kolejnej kadencji będzie mogła się nad tym pochylić. Dobrze, że tak szybko próbuje się ograniczyć złe skutki ustawy.
 
A. Bień- rzeczywiście ważne jest, że projekt wniesiono teraz. Jest potrzebne narzędzie, które zadziała od zaraz.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1415/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych została podjęta: 18/0/6
 
Ad 5.52
A. Bień- wprowadza się zapisy, które umożliwią biuru obsługę wniosków developerów.
 
UCHWAŁA NR XLVI/1416/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” została podjęta: 18/0/6
 
Ad 5.53
K. Gruszecka–Spychała- projekt dotyczy systemu poboru opłat. Jak Państwo wiecie, spółka InnoBaltica zajmuje się innowacyjnym projektem, który pozwoli w niedługim czasie uzyskać bardzo sprawny system, włącznie z takimi rozwiązaniami, że urządzenia będą np. odkrywały, że do pojazdu wszedł pasażer z abonamentem. Zgodnie z reżimem prawnym UE takie zadanie może być powierzone spółce będącej podmiotem wewnętrznym. Spółka, której gmina Gdynia jest udziałowcem, spełnia te warunki, a zatem możliwe jest powierzenie jej zadań w przedmiotowym zakresie. Również w tym przypadku czas podjęcia uchwały działa na naszą korzyść.
Autopoprawka: dotyczy błędu w uzasadnieniu, tj. wpisania jedynie tzw. rekompensat bieżących. Należy wpisać uchwalone przez radę wkłady na kapitał spółki.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1417/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powierzenia spółce InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, zadań własnych Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.54
Przedmiotowy projekt i kolejne, dotyczące nieruchomości, prezentował radny A. Bień.
/informacje jak w załącznikach/
 
UCHWAŁA NR XLVI/ 1418/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego  do lokali mieszkalnych nr 6B, 11A. 18,  24, położonych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 53, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.55
 
UCHWAŁA NR XLVI/1419/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 5.56
 
UCHWAŁA NR XLVI/1420/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (ul. Wiczlińska) została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za
 
Ad 5.57
 
UCHWAŁA NR XLVI/1421/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bydgoskiej, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 5.58
 
UCHWAŁA NR XLVI/1422/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.ul. Juliusza Słowackiego i Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 5.59
 
Opinia Komisji Sportu- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLVI/1423/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.60
 
UCHWAŁA NR XLVI/ 1424/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego  do lokali mieszkalnych nr 59A, 84A, 92A, 100A, położonych w Gdyni, przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50, blok II, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 6.
Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia przedstawiła jej Przewodnicząca, radna Beata Szadziul: - Jest to symboliczne, że kadencję kończy sprawozdanie z prac tej właśnie komisji. Mam nadzieję, że wszyscy jej członkowie czuli się jak rodzina, pomimo odmiennych często poglądów. Bardzo dziękuję. Nasze spotkania zawsze były owocne. Mam nadzieję, że nam wszystkim uda się kontynuować pracę w kolejnej kadencji.
 
Ad 7.
 
Do Prezydium RM interpelacje nie wpłynęły.
 
Ad 8.
Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przedstawił Dyrektor UM, pan Jerzy Zając.
/dokument jest załączony do protokołu/
 
Wiceprzewodniczący A. Bień poinformował o wydarzeniach planowanych w związku z rocznicą powstania polskiego państwa podziemnego.
 
Radny A. Bień poinformował o terminie sprowadzenia do Polski prochów admirała J. Unruga.
 
Po przytoczeniu słów roty przysięgi wypowiadanej przez radnych na początku kadencji radny  Kamil Góral mówił: - Słowa roty wypowiedziane 4 lata temu towarzyszyły mi przez wszystkie lata pracy w Radzie Miasta. Chcę, żeby moje ostatnie wystąpienie zamknęło się w 3. prostych słowach: proszę, przepraszam, dziękuję.
Proszę, by rozpoczynając kolejną kadencję, a przede wszystkim rozpoczynając kampanię wyborczą, wszyscy pamiętali o godności, rzetelności i uczciwości. Dobro Gdyni i jej mieszkańców niech będzie szczerze i naprawdę najwyższym dobrem. Niby proste, a jednak tak wymagające. Wszak dobrze znane są słowa: „pycha kroczy przed upadkiem, a pokora jest początkiem wszelkiej mądrości”.
Chciałbym również przeprosić: jeśli cokolwiek z mojej strony było nie tak – przepraszam. Nikt nie jest idealny, nawet Kamil Góral.
Najbardziej jednak pragnę, żeby w moim ostatnim wystąpieniu wybrzmiało słowo „dziękuję”.  Wiem, że nie jestem w stanie wszystkich wymienić, których wymienić powinienem i którzy na to zasługują. Dziękuję Kolegium Prezydenta i Panu Prezydentowi Szczurkowi za to, że drzwi jego gabinetu były dla mnie naprawdę zawsze otwarte. Dziękuję ekipie skutecznych radnych Gdyni, moim przyjaciołom: radnej Maji Wagner, Beacie Szadziul, Pawłowi Brutelowi, Grzesiowi Taraszkiewiczowi. Spotkałem dzięki Wam dobrych ludzi i wspaniałych przyjaciół. Dziękuję radom dzielnic Obłuża, Pogórza i Oksywia oraz mojej ukochanej radzie dzielnicy Babie Doły i jej pracownikom. Naprawdę jesteście jedyni w swoim rodzaju, a Wasza praca jest wyjątkowa. Dziękuję pracownikom Biura Rady Miasta za wszystko. Dziękuję organizacjom pozarządowym, parafiom, z którymi dane mi było współpracować oraz społeczności IX LO, z której wyrosłem. Dziękuję moim pacjentom za ich wyrozumiałość i za to, że mi kibicowali. Najmocniej jednak dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy pozwolili mi na ten honor i zaszczyt reprezentowania ich na tej sali. Dziękuję mojej ukochanej, przyjaciołom, bliskim, mojej rodzinie za to, że zawsze byli przy mnie.
Wszystko co robiłem, robiłem jak najlepiej umiałem. Więcej po ludzku nie byłem już w stanie zrobić. Dzisiaj mam w sobie spokój, że po 8. latach mogę wyjść z tej sali i spojrzeć ludziom w oczy. Wiem, że spotkam się z ich serdecznością i uśmiechami. Ślubowałem i słowa dotrzymałem.
Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, a szczególnie wszystkiego dobrego życzę naszemu, jedynemu w swoim rodzaju, Miastu i jego wspaniałym mieszkańcom. Mam takie nieśmiałe wrażenie, że jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa.
 
Patryk Felmet- zrozumiałem, dlaczego radny Góral chciał wystąpić jako pierwszy. Gdybym wiedział, że takie będzie wystąpienie radnego Górala, swoje też bym przygotował i wystąpił jako pierwszy.
Bardzo wszystkim dziękuję. Panu Prezydentowi, Panu Profesorowi, Wiceprezydentom. Przewodniczącym Wagner i Kłodzińskiemu za owocną pracę w komisjach. Dziękuję Prezydium rady. Dziękuję Paniom z biura rady, moim koleżankom i kolegom z klubu. W sposób szczególny dziękuję radnej Król, która otoczyła mnie opieką w czasie mojej pierwszej kadencji. Życzę powodzenia.
 
Ad 9.
 
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad 10.
 
W związku z końcem kadencji Przewodnicząca Joanna Zielińska nie ogłosiła terminu kolejnej sesji.
 
 
Na podstawie stenogramu zredagowała:
insp. Zofia Kostrzewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.09.2018
Data udostępnienia informacji: 13.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2018 15:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.09.2018 08:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.09.2018 15:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.09.2018 11:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.09.2018 09:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska