XLV Sesja Rady Miasta Gdynia z dnia 29 sierpnia 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLV SESJI RADY MIASTA GDYNI
29 sierpnia 2018 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
Otwarcie sesji Rady Miasta,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta,
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Dąbrowa,
Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami  ,
5.2  projektu pn.: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II,
5.3  projektu pn.: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III,
5.4  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Bringing Sport To Children With Special Needs” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży,
5.5  określenia maksymalnej liczby zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gdyni,
5.6  zasad usytuowania na terenie miasta Gdyni miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta,
5.7  pozbawienia ulic: Bananowej, Cytrynowej, Pomarańczowej, Porzeczkowej, Agrestowej w Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie ich z użytkowania,
5.8  ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Białostockiej w Gdyni,
5.9  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/111,
5.10          wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
5.11          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Juliana Ejsmonda,
5.12          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 35,
5.13          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 20,
5.14          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy  J.Bema 13,
5.15          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej,
5.16          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy  Świętojańskiej 118A,
5.17          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy  Świętojańskiej/Romualda Traugutta,
5.18          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Stawnej i ul. Małokackiej,
5.19          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 79,
5.20          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej,
5.21          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowów dzierżaw nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej,
5.22          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej,
5.23          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Mariana Mokwy,
5.24          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Lnianej,
5.25          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Inżynierskiej 72,
5.26          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Chylońskiej, ul. Ramułta, ul. Wejherowskiej,  ul. Zamenhofa,
5.27          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w podziemiu budynku przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni,
5.28          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lecha Bądkowskiego 1,
5.29          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stryjskiej 29,
5.30          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda,
5.31          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej,
5.32          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.  Łużyckiej,
5.33          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie  drogowym ulicy Witomińskiej,
5.34          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Adm. J. Unruga
5.35          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie  drogowym ulicy Chylońskiej,
5.36          wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jana z Kolna na rzecz Skarbu Państwa,
5.37          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej (Płka Dąbka, dz. nr 211),
5.38          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (Płka Dąbka, dz. nr 226),
5.39          skargi pana AB na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
5.40          skarg pani BW i pana PW na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
5.41          skargi pani IW na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
5.42          skargi pana JB na działania Prezydenta Miasta Gdyni oraz Naczelnika Wydziału Środowiska związane z wejściem na nieruchomość Skarżącego w związku z usuwaniem zgromadzonych na niej odpadów,
5.43          skargi pana MB na działalność Prezydenta Miasta Gdyni  wniesionej w dniu 16 maja 2018r. oraz jego wniosków o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdynia do dokonania wykupienia od Skarżącego nieruchomości będących jego własnością położonych w Gdyni przy ul. X  nr 4 i nr 6 oraz przy ul. Y nr 3 i nr 5, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod inwestycję publiczną oraz  o zobowiązanie go do wypłaty Skarżącemu wynagrodzenia za użytkowanie nieruchomości Skarżącego bez tytułu prawnego,
5.44          skargi pana SW na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, Kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4 w Gdyni oraz wniosku o zawieszenie w czynnościach Prezydenta Miasta Gdyni,
5.45          Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021,
5.46          Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii",
 
Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
Interpelacje.
Informacje.
Wolne wnioski.
Ustalenie terminu następnej sesji.
Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XLV sesji Rady Miasta Gdyni
29 sierpnia 2018 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
                             
1)     w sprawie utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego;
2)     zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania.
3)     zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok;
4)     zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033;
5)     w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6)     zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych
7)     zmiany uchwały nr XXXV/972/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
8)     zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni.
9)     ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni,
10) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Kacze Buki;
11) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Antoniego Abrahama;
12) wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 7 w kl. 9 i 18 w kl. 7 położonych w Gdyni przy ul. Augustyna Necla 7- 9;
13) nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ulicy Kacze Buki.
14) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XLIII/1246/18 z dnia 30 maja 2018 r.
15) obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXV/572/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej;
16) sprawozdanie za lata 2016 - 2017 z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015 - 2018” Gdynia 2018.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

PROTOKÓŁ NR XLV/18
45. Sesji Rady Miasta Gdyni
Gdynia, 29 sierpnia 2018 r.
 
Porządek obrad:
Otwarcie sesji Rady Miasta,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta,
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Dąbrowa,
Projekty uchwał w sprawach:
5.1  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami  ,
5.2  projektu pn.: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II,
5.3      projektu pn.: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III,
5.4        przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Bringing Sport To Children With Special Needs” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży,
5.5  określenia maksymalnej liczby zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gdyni,
5.6  zasad usytuowania na terenie miasta Gdyni miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta,
5.7  pozbawienia ulic: Bananowej, Cytrynowej, Pomarańczowej, Porzeczkowej, Agrestowej w Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie ich z użytkowania,
5.8  ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Białostockiej w Gdyni,
5.9  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/111,
5.10          wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
5.11          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Juliana Ejsmonda,
5.12          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 35,
5.13          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 20,
5.14          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy  J.Bema 13,
5.15          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej,
5.16          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy  Świętojańskiej 118A,
5.17          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy  Świętojańskiej/Romualda Traugutta,
5.18          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Stawnej i ul. Małokackiej,
5.19          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 79,
5.20          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej,
5.21          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowów dzierżaw nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej,
5.22          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej,
5.23          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Mariana Mokwy,
5.24          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Lnianej,
5.25          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Inżynierskiej 72,
5.26          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Chylońskiej, ul. Ramułta, ul. Wejherowskiej,  ul. Zamenhofa,
5.27          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w podziemiu budynku przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni,
5.28          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lecha Bądkowskiego 1,
5.29          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stryjskiej 29,
5.30          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda,
5.31          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej,
5.32          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.  Łużyckiej,
5.33          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie  drogowym ulicy Witomińskiej,
5.34          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Adm. J. Unruga
5.35          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie  drogowym ulicy Chylońskiej,
5.36          wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jana z Kolna na rzecz Skarbu Państwa,
5.37          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej (Płka Dąbka, dz. nr 211),
5.38          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (Płka Dąbka, dz. nr 226),
5.39          skargi  xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
5.40          skarg xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
5.41          skargi xxx na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
5.42          skargi xxx na działania Prezydenta Miasta Gdyni oraz Naczelnika Wydziału Środowiska związane z wejściem na nieruchomość Skarżącego w związku z usuwaniem zgromadzonych na niej odpadów,
5.43          skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni  wniesionej w dniu 16 maja 2018r. oraz jego wniosków o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdynia do dokonania wykupienia od Skarżącego nieruchomości będących jego własnością położonych w Gdyni przy ul. X  nr 4 i nr 6 oraz przy ul. Y nr 3 i nr 5, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod inwestycję publiczną oraz  o zobowiązanie go do wypłaty Skarżącemu wynagrodzenia za użytkowanie nieruchomości Skarżącego bez tytułu prawnego,
5.44          skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, Kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4 w Gdyni oraz wniosku o zawieszenie w czynnościach Prezydenta Miasta Gdyni,
5.45          Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021,
5.46          Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii",
5.47    w sprawie utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego;
5.48      zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania.
5.49     zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok;
5.50     zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033;
5.51     w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
5.52     zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych
5.53     zmiany uchwały nr XXXV/972/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach projektu pn.: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III  Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
5.54      zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni,
5.55     ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni,
5.56    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Kacze Buki;
5.57    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Antoniego Abrahama;
5.58    wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 7 w kl. 9 i 18 w kl. 7 położonych w Gdyni przy ul. Augustyna Necla 7- 9;
5.59    nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ulicy Kacze Buki,
5.60    obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXV/572/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej;
Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
Interpelacje.
Informacje.
Wolne wnioski.
Ustalenie terminu następnej sesji.
Zakończenie obrad.
 Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
Wyniki poszczególnych głosowań podawane są każdorazowo w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.
 
 
Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
Ad 2.
Wnioski dotyczące porządku obrad zgłosił Wiceprezydent Michał Guć:
- w sprawie wykreślenia z aneksu do porządku obrad punktu 14. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale RMG nr XLIII/1246/18 z dnia 30 maja 2018 r.
– Udało się – wyjaśniał Wiceprezydent – poprawić zapis w księgach wieczystych i tym samym nie ma konieczności podejmowania uchwały.
- w odniesieniu do punktu 16. aneksu do porządku obrad, dotyczącego dokumentu pn.: sprawozdanie za lata 2016 – 2017 z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015 – 2018” Gdynia 2018, Wiceprezydent Michał Guć wniósł o wykreślenie przedmiotowego punktu  stwierdzając: - Sprawozdanie Państwo otrzymaliście, natomiast nie ma podstawy prawnej dla czynienia tej kwestii  przedmiotem debaty Rady Miasta.
 
Radny Paweł Stolarczyk wniósł w imieniu klubu radnych PiS o wykreślenie z porządku punktu 5.46, dotyczącego Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spr. „Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii”.
Radny wnioskował jednocześnie o odesłanie dokumentu do prac w Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: – Wniosek wynika z tego – uzasadniał radny – że w tekście uchwały, w dotychczasowym obowiązującym kształcie, za słabo wyeksponowano kwestię dotacji na systemy grzewcze związane z pompami ciepła. Brakuje w ustępie 2. uchwały podania prądu jako źródła dla pomp ciepła. Zastosowanie pomp jest korzystne z uwagi na fakt, że są one najtańsze w eksploatacji, a przy ich instalowaniu można skorzystać z dotacji Banku Ochrony Środowiska lub – w przypadku większych inwestycji – ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
 
Odnosząc się do wystąpienia przedmówcy Wiceprezydent M. Guć stwierdził: - Nie bardzo rozumiem wniosku. Rozumiem, że chcecie Państwo dyskutować w komisji nad obwieszczeniem, bo taki jest przedmiot projektu uchwały?
 
P. Stolarczyk- proponujemy obwieszczenie tekstu jednolitego po pracach w Komisji Gospodarki Komunalnej i dopisaniu do uchwały stosownych zmian.
 
J. Zielińska- należałoby podjąć nową uchwałę. To jest obwieszczenie, które nie podlega dyskusji.
 
Wniosek klubu radnych PiS o wykreślenie  z porządku punktu 5.46 nie został przyjęty: 6/21/0
 
Zmodyfikowany w wyniku zgłoszonych zmian (j.w.) porządek obrad, uzupełniony o aneks, został przyjęty: 21/0/6
 
Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodnicząca J. Zielińska uznała protokół XLIV sesji RMG za przyjęty.
 
Ad 4.
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Dąbrowa przedstawił jej Przewodniczący, p. Lechosław Dzierżak.
Przewodniczący poinformował o przedsięwzięciach realizowanych w ramach budżetu
W ramach środków statutowych i budżetu obywatelskiego organizowane są festyny, biegi, wyścigi rowerowe, gry planszowe, turnieje siatkówki plażowej, kino letnie, bezpłatne kursy tańca.
Odbywają się konsultacje z mieszkańcami w związku z takimi kwestiami jak budżet inwestycyjny czy organizacja ruchu w dzielnicy.
Funkcjonuje pierwsza w Polsce Młodzieżowa Rada Dzielnicy, która opiniuje projekty dotyczące młodych ludzi.
Projekty dotyczące starszych osób opiniuje Klub Seniora.
 
Ad 5.1.
Projekt uchwały, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprzewodniczący RMG, radny Andrzej Bień.
 
UCHWAŁA NR XLV/1309/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.2.
A. Bień- od lat staramy się realizować takie działania inwestycyjne, które pozwolą na bezpieczne zagospodarowanie wód opadowych. Staramy się działać wyprzedzająco – zanim powstanie problem. Pojawiły się nowe inwestycje, na wielu ulicach powstały nowe zbiorniki retencyjne. Kolejne inwestycje obejmują tereny podlegające rewitalizacji. Do tej pory na realizację tych inwestycji udawało się pozyskiwać środki zewnętrzne. Są jednak dalsze potrzeby, szczególnie na terenie Gdyni – Zachód i stąd przedmiotowy oraz kolejny projekt.
Szczegółowe informacje jak w załączniku.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
DEBATA:
 
Ireneusz Bekisz- co do 3. etapu (przedmiot kolejnego projektu) brakuje mi jednego elementu – Leśnego Zakątka. Teren ten niedawno po raz trzeci został zalany przez drogę gminną. Szkoda, że w projekcie nie ma i tego terenu. Około 1,5 tysiąca mieszkańców jest notorycznie zalewana. Głównym sprawcą, naszym zdaniem, jest giełda towarowa, która – jak mam nadzieję – ulegnie likwidacji. Zwykłe deszcze powodują notoryczne zalewanie tych terenów. Prośba do władz Miasta o pochylenie się nad tym problemem – żeby droga gminna Leśna Polana nie zalewała osiedla Leśny Zakątek. Miejsca na zbiorniki retencyjne jest bardzo dużo. Zdaję sobie sprawę, że koszty nie będą niskie, ale ta kwestia powinna być rozwiązana.
 
P. Stolarczyk- ponieważ projekt dotyczy przebudowy układu odwodnienia dzielnicy Witomino i budowy zbiornika retencyjnego, czy mogę prosić o krótką informację na temat obecnego stanu rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej? Jest to związana z projektem kwestia.
 
Paweł Brutel- bardzo się cieszę z projektów. Zwracam uwagę na wątek sportowy. Dzięki tej uchwale będą budowane boiska przy ul. Wiczlińskiej, na Działkach Leśnych przy Zespole Szkół Specjalnych, a na Witominie Leśniczówka planowany zbiornik będzie początkiem nowego miejsca rekreacji dla mieszkańców. Mieszkańcy Witomina Leśniczówki oraz rada dzielnicy planują realizację dużego zakresu zadań związanych z rekreacją. Drugi projekt (pkt 5.3 – przypis prot.) jest długo oczekiwany przez mieszkańców Wiczlina.
 
Bogdan Krzyżankowski- oba projekty dotyczą bardzo ważnych kwestii i są to dobre projekty, ale chcę wrócić do pierwszego etapu. Nakładem wielu milionów złotych zrealizowaliśmy inwestycję, która miała ochronić m. in. mieszkańców okolicy Potoku Demptowskiego i ulicy Demtowskiej. Niestety, niezbyt obfite lipcowe deszcze spowodowały zalania mieszkań i posesji, a więc sytuacja nie została rozwiązana. Co poszło nie tak? Czy projekt był zły, czy wykonanie?  Jak rozwiązać problem tych mieszkańców? Czy przewidziane są jakieś dalsze inwestycje?
Mam też pytanie związane z moją interpelacją i odpowiedzią na nią, w której jest zdanie, że zgodnie z obowiązującym prawem wody opadowe należy maksymalnie zagospodarować na własnym terenie i że inwestorzy są informowani o takim obowiązku przy okazji wydawania warunków technicznych odnośnie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Czy są robione jakieś projekty zagospodarowania tych wód? Z relacji mieszkańców wynika, że po realizacji inwestycji na tych terenach, ich sytuacja bardzo się pogorszyła – podtopienia są dużo gorsze.
 
P. Stolarczyk- prosiłem o krótką informację na temat rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej, odcinka witomińskiego – na jakim etapie jest ta sprawa? Ten projekt w to się wpisuje. To bardzo interesuje mieszkańców.
 
M. Guć- zostało wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – modernizację ulicy Chwarznieńskiej, odcinka witomińskiego wraz z ulicą Hodowlaną. Taka sytuacja jest „na dzisiaj”.
 
W związku z nieobecnością Wiceprezydenta odpowiedzialnego za inwestycje, radny B. Krzyżankowski nie otrzymał odpowiedzi na zadane przez siebie pytania.  
 
UCHWAŁA NR XLV/1310/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie projektu pn.: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.3.
 
UCHWAŁA NR XLV/1311/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie projektu pn.: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.4.
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił radny Jarosław Kłodziński.
 
Opinia Komisji Sportu – pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLV/1312/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn.: „Bringing Sport To Children with Special Needs”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020 Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.5.
A. Bień- zmieniła się ustawa o wychowaniu w trzeźwości, dlatego powstała konieczność wprowadzenia stosownych zapisów do odpowiednich dokumentów. Wprowadza się 3 kategorie limitów jeśli chodzi o sprzedaż i 3 jeśli chodzi o lokale. Osobiście jestem zwolennikiem nawet surowszych kryteriów. Zapytaliśmy o to rady dzielnic i okazało się, że 20 rad nie oczekuje żadnych zmian co do liczby punktów i godzin sprzedaży. Uwzględniliśmy sugestie rad dzielnic.
Zakładamy, że te limity zaspokoją zapotrzebowanie na rynku.
Tracą moc dotychczasowe uchwały.
Więcej informacji – patrz zał.
 
Opinie komisji:
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Polityki Rodzinnej-  pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLV/1313/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Gdyni, została podjęta: 20/0/2
 
Ad 5.6.
A. Bień- nie wprowadzamy radykalnych zmian. Posiłkowaliśmy się opiniami rad dzielnic. Oczywiście są problematyczne konkretne lokalizacje. Tracą moc dotychczasowe uchwały.
Szczegóły jak w załączniku.
 
Opinie komisji jak w punkcie 5.5.
 
UCHWAŁA NR XLV/1314/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Gdyni miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach Miasta, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.7.
Przedmiotowy projekt i kolejne, do punktu 5.11 włącznie, przedstawił, zgodnie z treścią załączników, radny A. Bień.
 
UCHWAŁA NR XLV/1315/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia ulic: Bananowej, Cytrynowej, Pomarańczowej, Porzeczkowej, Agrestowej w Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie ich z użytkowania, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.8.
 
UCHWAŁA NR XLV/1316/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Białostockiej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.9.
Radny A. Bień zaznaczył, że dla terenu, którego dotyczy projekt, nie ma planu zagospodarowania.
 
Opinia Komisji Polityki Gospodarczej- pozytywna (dotyczy wszystkich projektów w sprawach nieruchomości)
 
UCHWAŁA NR XLV/1317/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 36/111, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.10.
A. Bień- wypracowano pewien model jeśli chodzi o cały program wykupów terenów przez wspólnoty. Dzisiaj musimy wyrazić ewentualnie zgodę na zastosowanie bonifikaty w tym zakresie. Są pewne zastrzeżenia. Zgodnie z ustawą jeśli ktoś dysponuje nieruchomością, która nie jest samodzielną działką, będzie mógł wystąpić z roszczeniem do gminy i wnieść o przekazanie przez gminę tego terenu. Wspólnoty coraz częściej o to wnioskują, czasami o formułę dzierżawy. Bonifikata spowoduje masowy ruch w  zakresie nabywania terenów przyległych (przynajmniej na to liczymy). Są to dobre tereny pod chodniki, parkowanie czy pergole śmietnikowe. Mamy nadzieję, że ten projekt zachęci wspólnoty do regulowania tych kwestii. Dużym wyzwaniem byłaby sytuacja, w której wszyscy musieliby przystąpić do aktu notarialnego. Byłaby to olbrzymia trudność w przypadkach dużych wspólnot. Nie będzie możliwości wspólnego przystąpienia do aktu notarialnego. Takie roszczenie nie przysługuje, jeśli toczy się postępowanie co do prawidłowości nabycia, jeśli przyległa nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste i jeśli sąsiednia nieruchomość nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej. Istotną kwestią jest też to, że gmina będzie zwolniona z obowiązku dbania o te tereny.
 
UCHWAŁA NR XLV/1318/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości w trybie  art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.11
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej – pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej – pozytywna (dotyczy wszystkich projektów w sprawach nieruchomości)
 
UCHWAŁA NR XLV/1319/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Juliana Ejsmonda, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.12
Przedmiotowy projekt i kolejne, do punktu 5.22 włącznie, przedstawiła, zgodnie z treścią załączników, radna Elżbieta Sierżęga.
 
UCHWAŁA NR XLV/1320/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Spokojnej 35, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.13
 
UCHWAŁA NR XLV/1321/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Szyprów 20, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.14
 
UCHWAŁA NR XLV/1322/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Gdyni, przy ul. J. Bema 13, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.15
 
UCHWAŁA NR XLV/1323/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Wiczlińskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.16
 
UCHWAŁA NR XLV/1324/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 118A, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.17
 
UCHWAŁA NR XLV/1325/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej/Romualda Traugutta, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.18
 
UCHWAŁA NR XLV/1326/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Stawnej i ul. Małokackiej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.19
 
UCHWAŁA NR XLV/1327/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Spokojnej 79, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.20
 
UCHWAŁA NR XLV/1328/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Sieradzkiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.21
Radna E. Sierżęga zaznaczyła, że dla terenu, którego dotyczy projekt, nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Pozostałe informacje jak w zał.
 
UCHWAŁA NR XLV/1329/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Bernadowskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.22
 
UCHWAŁA NR XLV/1330/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Puckiej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.23
Przedmiotowy projekt i kolejne, do punktu 5.38 włącznie, przedstawił, zgodnie z treścią załączników, radny Jarosław Kłodziński.
 
UCHWAŁA NR XLV/1331/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Mariana Mokwy, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.24
 
UCHWAŁA NR XLV/1332/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Lnianej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.25
 
UCHWAŁA NR XLV/1333/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Inżynierskiej 72, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.26
 
UCHWAŁA NR XLV/1334/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul.ul. Chylońskiej, Ramułta, Wejherowskiej, Zamenhofa, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.27
Do projektu odniosła się radna Hanna Mazur: - Dziękuję Panu Dyrektorowi za umieszczenie w projekcie kwot, bo to ułatwia analizę i podejmowanie racjonalnych decyzji. Porównałam projekt z dwoma podobnymi uchwałami – tą, która dotyczy nieruchomości o powierzchni 5 m kw. dzierżawionych pod parking i mały pawilonik,  gdzie czynsz wynosi 500 zł. miesięcznie z nieruchomością, której dotyczy projekt, liczącą 700 m kw., gdzie opłata wynosi 1,50 zł. 100 zł. do 1,50 zł. ma się nijak. Może czegoś nie rozumiem? Dziękuję, że na dzisiejszym posiedzeniu poinformowano nas, że urzędnicy rozpoczęli prace nad nowymi stawkami.
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Andrzej Ryński- Obecne zarządzenie, na podstawie którego przyjmowane są stawki, obowiązuje do końca tego roku. Pracujemy nad nowym zarządzeniem. Zakładam, że jeśli zarządzenie będzie zmienione, będzie to uwzględnione w nowych stawkach. Stawki są przyjmowane dla różnych rodzajów działalności, w różnych częściach Miasta. Przygotowujemy nowe propozycje.
 
A. Bień- teren pod pawilonem był swego czasu wystawiony na przetarg. Chodzi o przedłużenie dzierżawy dla osoby, która dzierżawi obecnie. Zgadzam się, że obecne stawki nie odpowiadają rzeczywistości.
 
UCHWAŁA NR XLV/1335/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych, znajdujących się w podziemiu budynku  przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni, została podjęta: 20/0/6
 
Ad 5.28
 
UCHWAŁA NR XLV/1336/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lecha Bądkowskiego 1 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.29
 
UCHWAŁA NR XLV/1337/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stryjskiej 29, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.30
 
UCHWAŁA NR XLV/1338/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olgierda, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.31
 
UCHWAŁA NR XLV/1339/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej, została podjęta: 21/0/6
 
Ad 5.32
 
UCHWAŁA NR XLV/1340/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łużyckiej, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.33
 
UCHWAŁA NR XLV/1341/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa  na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu, nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy Witomińskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.34
 
UCHWAŁA NR XLV/1342/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa  na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu, nieruchomości położonej w pasie ulicy Adm. J. Unruga, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.35
 
UCHWAŁA NR XLV/1343/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa  na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu, nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy Chylońskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.36
 
UCHWAŁA NR XLV/1344/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jana z Kolna, na rzecz Skarbu Państwa, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.37
 
UCHWAŁA NR XLV/1345/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej (Płk. Dąbka, dz. nr 211), została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.38
 
UCHWAŁA NR XLV/1346/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej (Płk. Dąbka, dz. nr 226), została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.39
Przedmiotowy projekt w sprawie skargi i trzy kolejne projekty w sprawach skarg omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski: - Sprawa, której skarga dotyczy, ma charakter sprawy cywilnej i organem właściwym do jej rozstrzygnięcia jest sąd powszechny.
Więcej informacji – patrz uzasadnienie stanowiące załącznik
 
UCHWAŁA NR XLV/1347/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta: 20/0/6
 
Ad 5.40
St. Borski- podział nieruchomości, której dotyczy skarga, został zatwierdzony przez Prezydenta w 2017 roku. Na wniosek ówczesnych współwłaścicieli działki wydzielono. Z mocy prawa wydzielone działki pod drogi przechodzą na własność gminy, powiatu, województwa bądź Skarbu Państwa. Decyzja jest ostateczna.
Sprawa odszkodowania: wypłaty odszkodowań są realizowane w kolejności wpływania wniosków mieszkańców. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile takich wniosków wpłynie w ciągu roku, dlatego trudno zapewnić na ten cel właściwe kwoty. Obecnie wniosek skarżących jest na pozycji 19. Trzeba poczekać, aż pojawią się pieniądze na odszkodowanie, które zostanie wypłacone  po dokonaniu wyceny. Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.
 
Dorota Płotka- skoro grunty przechodzą do gminy, należy się odszkodowanie. Czy te osoby mogą otrzymać odpowiedź, kiedy to nastąpi? Skarżącym chodzi o podanie konkretnego terminu wypłaty.
 
Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki- co roku przeznaczamy pewną pulę pieniędzy na ten cel. Są to środki własne i środki ze Skarbu Państwa. Kolejka jest stopniowo wyczerpywana. Należy też dokonać wyceny. Z chwilą spełnienia tych warunków pieniądze są natychmiast wypłacane.
 
UCHWAŁA NR XLV/1348/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta: 21/0/6
 
Ad 5.41
Wszystkie projekty wniesione przez Komisję Rewizyjną, dotyczące skarg, przedstawił Przewodniczący komisji, radny St. Borski.
 
St. Borski- pomyłka wytknięta przez skarżącą faktycznie miała miejsce. Przyznał to organ, pod adresem którego jest skierowana skarga. Pomyłka została sprostowana na stronie urzędu pracy. Osoba skarżąca została przeproszona przez kierownika urzędu, także osobiście. Nie zachodzi tu zjawisko arogancji władzy. Skargę uznano za bezzasadną.
 
UCHWAŁA NR XLV/1349/18 RADY MIASTA GDYNI w skargi xxxx na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.42
St. Borski- przedmiotową skargę rozpatrywano już wcześniej. Komisja Rewizyjna nie znalazła w ponownej skardze nowych elementów. Taka sytuacja powoduje podtrzymanie decyzji, o której skarżący został już powiadomiony.
 
UCHWAŁA NR XLV/1350/18 RADY  MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxxx na działania Prezydenta Miasta Gdyni oraz Naczelnika Wydziału Środowiska, związanej z wejściem na nieruchomość Skarżącego w związku z usuwaniem  zgromadzonych na niej odpadów, została podjęta: 19/6/1
 
Ad 5.43
St. Borski- przedmiotowa sprawa toczy się od 2003 roku. Głos w tej sprawie zabierało wiele instytucji. W okresie kiedy powstał spór obowiązywały inne przepisy. W 2007 roku sprawę skierowano do odrębnego rozpatrzenia przez Prezydenta Gdańska, który stwierdził, że ponieważ sprawa miała miejsce w 2003 roku, nie ma możliwości skorygowania zaskarżonej decyzji. Decyzja została wydana prawidłowo, w kontekście innych niż obecnie przepisów. Rozstrzyganie spraw dotyczących wykupów nie leżą w gestii Rady Miasta. Tymi kwestiami zajmuje się władza wykonawcza. Rada nie gospodaruje mieniem komunalnym i nie może wkraczać w kompetencje Prezydenta w tym zakresie.
16 lipca b.r. na posiedzeniu Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.
 
Dorota Płotka- zwracam się z prośbą o ponowne rozpatrzenie skargi przez Komisję Rewizyjną. Do Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wpłynęło jeszcze jedno pismo z 20 lipca b.r. i z tym pismem komisja nie zapoznała się. Być może są w nim zawarte jeszcze inne fakty. Przejrzałam dokumentację i złożyłam  w sierpniu interpelację, na którą dzisiaj otrzymałam odpowiedź. Są w tej sprawie bardzo duże niespójności. Dzisiaj rozmawiałam z Panem Ryńskim i stwierdziłam, że pewnych informacji nie znamy. Zostało złożone wezwanie przedsądowe co do zapłaty za korzystanie przez Miasto z gruntu bez tytułu prawnego. Są tam wyjazdy z sąsiednich działek na ten teren. Są nowe fakty, nowe dokumenty.
 
Tadeusz Szemiot- ponieważ zaistniały nowe okoliczności wydaje się, że nie stanowi problemu skierowanie projektu do Komisji Rewizyjnej. Dzisiaj jest posiedzenie komisji i możemy się tym zająć. Chyba że tych faktów jest więcej, to zajmiemy się tym na kolejnym posiedzeniu.
 
St. Borski- skoro są jakieś nowe okoliczności, to nie jesteśmy w stanie dzisiaj ich rozpatrzyć. Wycofuję projekt z porządku obrad.
 
Ad 5.44
St. Borski- przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlega rygorowi wykonalności i w przypadkach niepłacenia stosuje się przepisy, zgodnie z którymi wszelkie wydatki gminne powinny być wyegzekwowane. Wniosek skarżącego o zawieszenie Prezydenta nie może być uwzględniony z powodu ustrojowego podziału kompetencji organów administracji publicznej – rada nie może zawiesić w czynnościach Prezydenta.
Skargę uznano za bezzasadną.
 
UCHWAŁA NR XLV/1351 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, Kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4 w Gdyni oraz wniosku o zawieszenie w czynnościach Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.45
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny A. Bień.
 
OBWIESZENIE NR 27 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017 – 2021 zostało przyjęte jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.46
Odnosząc się do wniosku zgłoszonego w punkcie dot. przyjęcia porządku obrad przez radnego P. Stolarczyka (o wycofanie projektu z porządku) radny A. Bień wyjaśniał: - Należałoby zmienić uchwałę i wówczas ogłosić nowe obwieszczenie o tekście jednolitym.
 
T. Szemiot- w Regulaminie pracy Rady Miasta Gdyni jest zapis, że radny ma możliwość zabrania głosu w każdym punkcie porządku obrad, dlatego protestuję (p.p.: nawiązanie do informacji Przewodniczącej RM, że nad obwieszczeniami nie ma dyskusji).
 
Przewodnicząca J. Zielińska podtrzymała stanowisko, że obwieszczenia nie mogą być przedmiotem dyskusji.
 
P. Stolarczyk- rzeczywiście nie dyskutujemy nad treścią obwieszczeń, natomiast podtrzymuję to, co powiedziałem na początku obrad – uchwała wymaga zmiany.
 
OBWIESZCZENIE NR 28 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii” zostało przyjęte: 21/0/6
 
Ad 5.47
Projekt uchwały, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, pan M. Szpaczyński.
 
Opinia Komisji Samorządności Lokalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLV/1352/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.48
Zgodnie z treścią załącznika projekt uchwały omówił Naczelnik M. Szpaczyński.
 
Opinia Komisji Samorządności Lokalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLV/1353/18 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Gdyni na stałe obwody głosowania została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.49
Proponowane zmiany w budżecie przedstawił, zgodnie z treścią uzasadnienia projektu (patrz zał.), Skarbnik Miasta Gdyni, pan Krzysztof Szałucki.
 
Wszystkie komisje stałe RM zaopiniowały projekt pozytywnie (szczegóły jak w załączonym wykazie opinii)
 
UCHWAŁA NR XLV/1354/18 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok, została podjęta: 20/0/6
 
Ad 5.50
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. K. Szałucki.
 
Wszystkie komisje stałe zaopiniowały projekt pozytywnie.
 
UCHWAŁA NR XLV/1355/18 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2018 – 2033, została podjęta: 20/0/6
 
Ad 5.51
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił Skarbnik K. Szałucki.
 
Opinie wszystkich komisji stałych- pozytywne
 
UCHWAŁA NR XLV/1356/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta: 19/0/5
 
Ad 5.52
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Z-ca Dyrektora ZKM, pan Olgierd Wyszomirski.  
Pan O. Wyszomirski poinformował o pozytywnych opiniach 3. związków zawodowych.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLV/1357/18 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.53
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił Przewodniczący Komisji Sportu, radny Jarosław Kłodziński.
 
Opinia Komisji Sportu- pozytywna
 
UCHWAŁA  NR XLV/1358/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/972/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę”, w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.54
Projekt (treść w zał.) przedstawił radny J. Kłodziński.
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLV/1359/18 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.55
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, radna Ewa Krym.
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XLV/1360/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane  przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.56
Zgodnie z treścią załącznika projekt uchwały przedstawiła radna Marika Domozych (jak i kolejne projekty uchwał, do punktu 5.59 włącznie).
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
/powyższe dotyczy także 3. kolejnych punktów/
 
UCHWAŁA NR XLV/1361/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgodna na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Kacze Buki, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.57
 
UCHWAŁA NR XLV/1362/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Antoniego Abrahama, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.58
 
UCHWAŁA NR XLV/1363/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 7 w kl.9 i 18, w kl. 7, położonych w Gdyni, przy ul. Augustyna Necla 7 – 9, została podjęta jednogłośnie: 23 gł.za
 
Ad 5.59
 
UCHWAŁA NR XLV/1364/18 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa  na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ulicy Kacze Buki, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.60
Zgodnie z treścią załącznika treść dokumentu przedstawił p. O. Wyszomirski.
 
OBWIESZCZENIE NR 29 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXV/572/04 RMG z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej, zostało przyjęte jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.
Sprawozdanie z prac Komisji Kultury przedstawiła jej Przewodnicząca, radna Maja Wagner.
/dokument stanowi załącznik/
 
Ad 7.
 
Do Prezydium RMG interpelacje nie wpłynęły.
 
Ad 8.
Przewodnicząca J. Zielińska przypomniała o obowiązku i terminie złożenia oświadczeń majątkowych – na dwa miesiące przed końcem kadencji.
Ponadto Przewodnicząca poinformowała o wydarzeniach planowanych w związku z rocznicami wydarzeń sierpniowych oraz  rozpoczęcia II Wojny Światowej
 
Radny J. Kłodziński poprosił radnych o wzięcie udziału w zbiórce artykułów dla dzieci polskiego przedszkola na Ukrainie.
Radny poinformował ponadto o terminie spaceru szlakiem fortyfikacji portu Gdynia Oksywie.
 
Ad 9.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad 10.
Termin kolejnej sesji: 26 września b.r.; godz. 12:00
 
Ad 11.
Zakończenie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
 
Na podstawie stenogramu zredagowała:
insp. Zofia Kostrzewska
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 16.08.2018
Data udostępnienia informacji: 16.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.10.2018 08:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.10.2018 08:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.08.2018 09:07 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.08.2018 09:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.08.2018 08:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.08.2018 08:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.08.2018 08:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.08.2018 08:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.08.2018 08:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.08.2018 15:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.08.2018 14:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.08.2018 12:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.08.2018 10:32 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska