Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług wycen nieruchomości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny, ilości wykonanych wycen oraz ilości odbytych szkoleń.
W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty,  które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

 I.      Część I - złożono 2 oferty

1.        Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez: Gdańska Agencja Nieruchomości Beata Jezierska, ul. Koziorożca 39, 80-299 Gdańsk;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 27,51 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilość wykonanych wycen”– 25,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 4,50 pkt
·         łączna punktacja – 57,01 pkt
2.        Pozostałe oferty
Oferta nr 1 złożona przez Wycena Nieruchomości Anetta Rutkiewicz, ul. Okulickiego 7/1, 82-300 Elbląg;
·       punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·       punktacja przyznana w kryterium „ilość wykonanych wycen” – 25,00 pkt
·       punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 3,00
·       łączna punktacja –  88,00 pkt
Zgodnie z pkt. 3.5  SIWZ: „w przypadku, gdy wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty w obu częściach, to rozstrzygnięcie postępowania będzie na korzyść części oferty oznaczonej POZYCJĄ WYBORU NR 1 (…)”. Zaznaczyć również należy, iż na obie części postępowania wpłynęło więcej niż jedna oferta. Wycena Nieruchomości Anetta Rutkiewicz złożyła oferty na obie części postępowania, a jako pozycję wyboru nr 1 oznaczyła część 2. W związku z powyższym jako najkorzystniejszą ofertę w części 1 postępowania uznaje się ofertę Gdańskiej Agencji Nieruchomości Beata Jezierska.
3.        Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 19 września 2017r.
6.        Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

      II.      Część II - złożono 3 oferty

1.        Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Wycena Nieruchomości Anetta Rutkiewicz, ul. Okulickiego 7/1, 82-300 Elbląg;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilość wykonanych wycen”– 25,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 3,00 pkt
·         łączna punktacja – 88,00 pkt
2.        Pozostałe oferty
a)        Oferta nr 2 Gdańska Agencja Nieruchomości Beata Jezierska, ul. Koziorożca 39, 80-299 Gdańsk;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 27,51 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilość wykonanych wycen”– 25,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 4,50 pkt
·         łączna punktacja – 57,01 pkt
b)       Oferta nr 3 KG WYCENA NIERUCHOMOŚCI Grzegorz Król, ul. Szafranowa 25E lok. 4,81-591 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 39,91 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilość wykonanych wycen”– 25,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 0,00 pkt
·         łączna punktacja – 64,91 pkt
3.        Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 21 września 2017r.
6.        Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bortnik-Łosińska
Data wytworzenia informacji: 15.09.2017
Data udostępnienia informacji: 15.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2017 11:03 Aktualizacja treści Edyta Bortnik-Łosińska