Wykonanie usług geodezyjnych "południe" na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usług geodezyjnych – „południe” na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i czasu uczestnictwa Wykonawcy w okazywaniu granic.

Poniżej przedstawiamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przetargu złożono 1 ofertę.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH Jan Brzóska, Andrzej Drzazga spółka cywilna, adres: 81-334 Gdynia, ul. Polska 41;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „czas uczestnictwa Wykonawcy w okazywaniu granic” – 40,00 pkt
·         łączna punktacja – 100,00 pkt

Pozostałe oferty:
brak innych ofert

Uzasadnienie wyboru ofert:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów: kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 - czas uczestnictwa Wykonawcy w okazywaniu granic (kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH Jan Brzóska, Andrzej Drzazga S.C. złożyła jedyną ofertę, otrzymała ona maksymalną możliwą liczbę 100 punktów, a cena wskazana w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Środki ochrony prawnej:
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Termin zawarcia umowy:
Zgodnie z treścią  art. 94 ust.1 pkt 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8”. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 - „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bortnik-Łosińska
Data wytworzenia informacji: 21.11.2017
Data udostępnienia informacji: 21.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.11.2017 13:43 Aktualizacja treści Edyta Bortnik-Łosińska
21.11.2017 13:41 Dodanie informacji Edyta Bortnik-Łosińska