Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie ortofotomapy dla Miasta Gdyni

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, pionowych i ukośnych, ortofotomapy klasycznej i czterech ortofotomap ukośnych, skaningu laserowego oraz modelu 3D dla obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych o powierzchni łącznej 205 km2 a także dostawa specjalistycznego oprogramowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny, kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia i okresu rękojmi.
Poniżej przedstawiamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przetargu złożono 1 ofertę.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: MGGP Aero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, adres: 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” – 25,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „okres świadczenia rękojmi” – 15,00 pkt
·         łączna punktacja – 100,00 pkt
Pozostałe oferty:
brak innych ofert
Uzasadnienie wyboru ofert:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie trzech kryteriów: kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 - kwalifikacje zawodowe dodatkowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia z wagą 25% oraz kryterium nr 3 – okres świadczenia rękojmi z wagą 15% (kryteria zawarte   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
MGGP Aero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie złożyła jedyną ofertę, otrzymała ona maksymalną możliwą liczbę 100 punktów a cena wskazana w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
Środki ochrony prawnej:
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
Termin zawarcia umowy:
 Zgodnie z treścią  art. 94 ust.1 pkt 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8”. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 - „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 07.04.2017
Data udostępnienia informacji: 07.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.04.2017 15:24 Dodanie informacji Renata Plichta