Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Morskiej 186 w Gdyni

LOGO_UE

MBI.271.6.2017                                                                       Gdynia, dnia 22.06.2017 r.
05/1648
 

                                                                 OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Morskiej 186 w Gdyni - Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych” w ramach projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający poniżej przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród złożonych przez Wykonawców, którzy wzięli udział w ww. postępowaniu.

Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 17.05.2017 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Morskiej 186 w Gdyni - Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych” w ramach projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.

Dla zamówienia wpłynęło 3 oferty.

Tabela nr 1: Ocena ofert
Ocena ofert

Na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał na podstawie kryteriów określonych w SIWZ ofertę najkorzystniejszą spośród  złożonych ofert, tj. ofertę nr 3, złożoną przez firmę REMBUD Krzysztof Paziewski  z siedzibą: Rakowiec, ul. Kwidzyńska 31A, 82-500 Kwidzyn, która otrzymała łącznie 93 punkty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 23.06.2017
Data udostępnienia informacji: 23.06.2017