Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Morskiej 75 i 77 "

MBI.271.4.2017.ALP                                                                                                           Gdynia, dnia 30.06.2017 r.
06/1726
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Morskiej 75 i 77 w Gdyni – Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych” w ramach projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni  – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający poniżej przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród złożonych przez Wykonawców, którzy wzięli udział w ww. postępowaniu.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 18.05.2017 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Morskiej 75 i 77 w Gdyni – Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych”
w ramach projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.
 
Dla zamówienia wpłynęło 2 oferty.
Ocena ofert - tabela

Na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał na podstawie kryteriów określonych w SIWZ ofertę najkorzystniejszą spośród  złożonych ofert, tj. ofertę nr 1, złożoną przez Konsorcjum „KRUPA - TYSAND”    z siedzibą: FRB „KRUPA”:  ul. Klonowa 13, 81-558 Gdynia, Firma „TYSAND” ul. Grunwaldzka 585A/7, 80-339 Gdańsk, która otrzymała łącznie 99 punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 30.06.2017
Data udostępnienia informacji: 30.06.2017