Zagospodarowanie terenów zieleni oraz nasadzenia rekompensujące drzew- CZĘŚĆ 6


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zagospodarowania terenów zieleni Miasta Gdyni oraz wykonania nasadzeń rekompensujących drzew W ZAKRESIE CZĘŚCI 6, wybrana została następująca oferta złożona przez Wykonawcę:
oferta nr 3
Szkółka Drzew i Krzewów
Dendron sp. z o.o.
ul. Bysewska 37
80-298 Gdańsk
96 120 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych)
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
W przedmiotowym postępowaniu W ZAKRESIE CZĘŚCI 6 zostały złożone cztery oferty:
1. oferta nr 1– Platan Ewa Ostrzyniewska-Patyna, ul. Amona 26, 81-601 Gdynia
2. oferta nr 2– Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych Malwa sp. z o.o., ul. Rewerenda 32, 80-209 Chwaszczyno
3. oferta nr 3– Szkółka Drzew i Krzewów Dendron sp. z o.o., ul. Bysewska 37, 80-298 Gdańsk
4. oferta nr 4 – Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Ekolas Wojciech Szufel, Lniska 14A, 83-330 Żukowo.
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, termin realizacji wymiany roślin na wezwanie zamawiającego – 40 %.

Termin po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 26 kwietnia 2017 roku (art. 94 ust.1 pkt. 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert W ZAKRESIE CZĘŚCI 6

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 20.04.2017
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017