Zagospodarowanie skweru przy ul. Zielonej - II postepowanie

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej 19 w Gdyni”

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) informuję, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn. Zagospodarowanie Skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej 19 w Gdyni zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 31.10.2017
Data udostępnienia informacji: 31.10.2017