Zagospodarowanie skweru przy ul. Zielonej

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Zagospodarowanie skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej 19, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
Novum sp. z o.o. sp.k.
ul. Bolesława Chrobrego 1
12-100 Szczytno
cena: 518 246,37 zł (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych, 37/100)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, okres udzielonej gwarancji – 20 %, termin wykonania zamówienia – 20%
 
Dane dotyczące złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 22.12.2017
Data udostępnienia informacji: 22.12.2017