wykonanie roboty budowlanej „Wykonanie elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40 - etap V”

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie roboty budowlanej „Wykonanie elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40 - etap V”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający poniżej przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawców którzy brali udział w ww. postępowaniu.

Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 28.04.2017 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych „Wykonanie elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40 - etap V”.

Dla zamówienia wpłynęły 2 oferty.
Tabela nr 1: ocena ofertSpośród złożonych ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, która jest najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ofert określonych w SIWZ.

Oferta która otrzymała największą liczbę punktów – łącznie 90,00 pkt., została złożona przez KD NORTHPOL Karol Drewa  z siedzibą przy ul. Długiej 71, 84-240 Reda.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 16.05.2017
Data udostępnienia informacji: 16.05.2017