Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni”

MBR.271.1.2017.ALP                                                                                Gdynia, dnia 15.05.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni”

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający poniżej przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawców którzy brali udział w ww. postępowaniu.

Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 28.04.2017 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni”.

Dla zamówienia wpłynęły 2 oferty.
Tabela nr 1: Ocena ofert

MBR_271_1_2017_OCENA_OFERTSpośród złożonych ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, która jest najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ofert określonych w SIWZ.

Oferta która otrzymała największą liczbę punktów – łącznie 88,66 pkt., została złożona przez firmę MARBUD sp. z o.o. - sp. k z siedzibą przy ul. Morskiej 147, 81-206 Gdynia.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 15.05.2017
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017