Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni

LOGO_UE


MBI.271.15.2017                                                               Gdynia, dnia 31.07.2017 r.
05/2116
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający poniżej przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawców którzy brali udział w ww. postępowaniu.

Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 10.07.2017 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.
 
W związku z podziałem zamówienia na trzy części, Zamawiający dokonał oceny ofert osobno dla każdej części zamówienia.

Dla CZĘSCI I  zamówienia nie wpłynęły oferty.

Dla CZĘSCI II  zamówienia nie wpłynęły oferty.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty dotyczące CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II ww. zamówienia.
W związku z brakiem złożenia ofert dla CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie dla CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dla CZĘSCI III zamówienia wpłynęły 2 oferty.
Tabela nr 1: Ocena ofert
Ocena ofert

Spośród złożonych ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, dla CZĘŚCI III zamówienia, która jest najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ofert określonych w SIWZ.
Oferta która otrzymała największą liczbę punktów dla CZĘŚCI III zamówienia – łącznie 80,00 pkt., została złożona przez firmę MARBUD Sp. z o.o. – Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Morska 147, 81-206 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 31.07.2017
Data udostępnienia informacji: 31.07.2017