Wybór najkorzystniejszej oferty - zakup sprzętu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni. W postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 tys. EURO, oferty złożyło 4 wykonawców:


Nazwa wykonawcy adres cena oferty okres gwarancji ponad wymagany w SIWZ (miesiące) Punktacja
1 Koma Nord Sp. z O.O 81-537 Gdynia ul. Łużycka 2 944043,45 zł 25 cena – 6
gwarancja - 2
właściwości techniczne – 2
2 Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. J. 26-600 Radom ul. Wolności 8 lok 4 966995,25 zł 25 -
3 ZyCOM Polska Sp. z O.O 02-785 Warszawa, ul.Puszczyka 9 888233,43 zł 25 -
4 Towarzystwo Handlowe „Alplast” Sp. z O.O., S.K. 78-100 Niekanin, ul. Śliwkowa 1 1026847,05 zł 25 -
Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 1071200,00 zł. Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : cena oferty brutto – 60 %, okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji – 20 %, właściwości techniczne – 20%
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez wykonawcę Koma Nord Sp. z O.O. Cena oferty 944043,45 zł.


Zamawiający uznał uznał, że oferty wykonawców: ZyCOM Polska Sp. z O.O.(dalej Zycom), Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.J (dalej Cezar) oraz Towarzystwo Handlowe „Alplast” Sp. z O.O., S.K. (dalej Alplast) należy odrzucić na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powodem odrzucenia ofert jest niespełnienie przez urządzenia oferowane przez wykonawców wymagań określonych przez zamawiającego w pkt. 1.13 i 1.14 załącznika nr 9 SIWZ. W tych wymaganiach zamawiający określił, że urządzenia muszą mieć „możliwość agregacji portów z użyciem Port Aggregation Protocol (PAgP) oraz 802.3ad LACP”. W trakcie analizy ofert zamawiający powziął wątpliwości, czy urządzenia oferowane przez wykonawców spełniają to wymaganie. W związku z tym, na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zażądał złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Wykonawca Alplast nie udzielił odpowiedzi na pytania zamawiającego. Wykonawca Cezar potwierdził, że oferowanego przez niego urządzenia nie obsługują protokołu PAgP. Wykonawca Zycom nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Zamawiający skierował do tego wykonawcy kolejne pisma z żądaniem złożenia wyjaśnień. Łącznie zamawiający skierował do wykonawcy Zycom cztery pisma odnośnie spełniania przez oferowane urządzenia wymagań SIWZ. W ostatniej odpowiedzi z dnia 14.08.2107r. wykonawca przyznał, że zaoferowane przez niego urządzenia nie obsługują protokołu PAgP i w związku z tym zamiast urządzeń SG300 proponuje urządzenia serii Catalyst 2960L. Już samo przyznanie, że proponowane w ofercie urządzenia nie spełniają wymagań SIWZ stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2. Na marginesie zamawiający wskazuje, że urządzenia z linii „l-series”, o których mowa w piśmie wykonawcy, obsługują wprawdzie protokół PAgP jednak pozwalają na zestawienie maksymalnie 64 VLANów oraz mają wyłącznie porty SFP. Zamawiający wymagał by urządzenia obsługiwały więcej niż 64 VLANy oraz by urządzenia wyposażone były w porty podwójnego zastosowania (10/100/1000 lub SFP). Takie porty umożliwiają bezpośrednie podłączenie kabli miedzianych (bez stosowania dodatkowych wkładek) lub wykorzystanie portów SFP do podłączenia kabli światłowodowych.
Zamawiający uznał, że Wykonawca zamierza dostarczyć urządzenia niezgodne z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w pkt. 1.13 i 1.14 załącznika nr 9 SIWZ. Skoro w ostatnim swoim piśmie z dnia 14.08.2017 r.. Wykonawca jednoznacznie określił co zaoferował, a Zamawiający uważa, że jest to niezgodne z SIWZ, dalsze prowadzenie korespondencji z wykonawcą może prowadzić do naruszenia przepisów ustawy Pzp, która zakazuje dokonywania zmian w złożonej ofercie oraz prowadzenia negocjacji z wykonawcą (art.87 ust.1). Wycofując się z zamiaru dostarczenia urządzeń SG300 wykonawca de facto zmienił swoją ofertę.
W uzupełnieniu uzasadnienia zamawiający wyjaśnia, że urządzenia wymienione w w pkt.1.13 i pkt.1.14 załącznika nr 9 SIWZ stanowią dla zamawiającego niezwykle ważną część zamówienia niezależnie od jej wartości. Od tych urządzeń zależeć będzie funkcjonowanie sieci komputerowej do której obecnie przyłączonych jest ponad 1000 urządzeń. Zamawiający rozwija obecnie miejską sieć szkieletową i zamierza poprzez VLANy udostępniać swoje zasoby jednostkom organizacyjnym gminy. Każdej jednostka wykorzystywać będzie odrębny VLAN. Dlatego zamawiający wymagał by przełączniki obsługiwały więcej niż 64 VLANy. Dostawa urządzeń spełniających wymagania postawione przez zamawiającego warunkuje osiągnięcie celów dla których realizowane jest zamówienie.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017