Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 120 mln zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

KB.271.2.2017
EZP nr 81/17                                                                                                                      Gdynia 17.11.2017 r.
                                                                        
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209.000 euro na usługę: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 120 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),  oraz na podstawie dokumentu: Rozstrzygnięcie postępowania zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego KB.271.2.2017, EZP nr 81/17 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209.000 euro na usługę: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 120 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań” - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Nr oferty 1
Bank: Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa
Kryteria:
Marża (w %): 0,89
Prowizja (w %): 0,10
Cena w zł waga 98%: 21 732 273,00
Liczba karencji waga 2%: 8
Punkty cena = cena najniższa*98/cena oferowana: 92,52 pkt.
Punkty karencja = liczba oferowana* 2/najwyższa oferowana liczba: 2,00 pkt.
Suma punktów: 94,52 pkt.

Nr oferty: 2
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Gdańsku
ul. Kowalska 10
80-846 Gdańsk
Kryteria:
Marża (w %): 0,79
Prowizja (w %): 0,00
Cena w zł waga 98%: 20 787 377,00
Liczba karencji waga 2%: 8
Punkty cena = cena najniższa*98/cena oferowana: 96,73 pkt.
Punkty karencja = liczba oferowana* 2/najwyższa oferowana liczba: 2,00 pkt.
Suma punktów: 98,73 pkt.

Nr oferty: 3
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Kryteria:
Marża (w %): 0,75
Prowizja (w %): 0,05
Cena w zł waga 98%: 20 517 418,44
Liczba karencji waga 2%: 8
Punkty cena = cena najniższa*98/cena oferowana: 98,00 pkt.
Punkty karencja = liczba oferowana* 2/najwyższa oferowana liczba: 2,00 pkt.
Suma punktów: 100,00 pkt.
*-dane z formularza cenowego (Załącznik nr 1a do SIWZ)
 
Elementem oceny ofert były dwa kryteria:
Cena - waga kryterium: 98%
Dodatkowe okresy karencji - waga kryterium: 2%.
 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 17.11.2017
Data udostępnienia informacji: 17.11.2017