Szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników projektu „System wsparcia zatrudnienia dla m. Gdyni i obszaru ZIT–etap I”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników projektu pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”


MPC.042.1.2017

Gmina Miasta Gdyni zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z poźn. zm.), dokonała wyboru oferty na przeprowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

I. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę ofert na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu tj. ceny i doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń w okresie jednego roku przed dniem złożenia oferty.

II. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły oferty od następujących podmiotów:III. Zamawiający wybrał ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożoną przez podmiot: Biuro BHP „MaxPro” Monika Kowalewska i Weronika Rewers spółka cywilna. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium: cena i doświadczenie Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 12.10.2017
Data udostępnienia informacji: 12.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 13:03 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.10.2017 12:26 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.10.2017 12:25 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.10.2017 12:23 Aktualizacja treści Monika Antkowiak