Sadzenie drzew

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sadzenia drzew na wybranych terenach Miasta Gdyni, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
Gospodarstwo Rolno- Szkółkarskie
Ekolas Wojciech Szufel
Lniska 14A
83-330 Żukowo
część 1: 343 116 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące sto szesnaście złotych),
część 3: 127 980 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych),
część 4: 257 580 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu nie podlegająca odrzuceniu – dla ww. części.
 
II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017.1579) informuję, iż unieważnia się postępowanie
w zakresie części 2 zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych.
Cena jedynej złożonej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką Gmina Gdynia zamierzała przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia wynosiła 73 548 zł, a najkorzystniejsza oferta wynosi 99 684 zł.
 
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta przez wykonawcę Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Ekolas Wojciech Szufel, Lniska 14A, 83-330 Żukowo - dotyczy części: 1,2,3,4.
 
Ofertę oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, okres udzielonej gwarancji – 20 %, termin wykonania zamówienia – 20%
 

Dane dotyczące złożonej oferty

Termin po upływie, którego umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte: 17 października 2017 roku (art. 94 ust.2 pkt. 1 lit a  ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 17.10.2017
Data udostępnienia informacji: 17.10.2017