Rozstrzygnięcie postępowania na usługi telefonii komórkowej oraz transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla UMG.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę telefonii komórkowej oraz transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni


Zamawiający działając na podstawie art.92 ust 1. pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych( tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 21.12.2016 zatwierdzono wynik postępowania nr 68/16 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę telefonii komórkowej oraz transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni
. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty, które komisja uznała za ważne.

1) Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4 w Warszawie uzyskując 62,06 punktów
2) ORANGE POLSKA SA Al. Jerozolimskie 16 w Warszawie, uzyskując 90 punktów

Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
I - cena oferty brutto - 70 punktów
II cena 1 GB w pakiecie transferu danych dla miesięcznej opłaty ryczałtowej - 10 punktów
III wielkość pakietu transferu danych dla miesięcznej opłaty ryczałtowej 10 punktów
IV wielkość dodatkowego pakietu transferu danych 5 punktów
V wielkość dodatkowego pakietu transferu danych w roamingu 5 punktów


Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art.94. ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykonawcą, który uzyskał większą liczbę punktów tj. ORANGE POLSKA SA.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 30.01.2017
Data udostępnienia informacji: 30.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2017 15:20 Dodanie informacji Joanna Lompert