Rozstrzygnięcie postępowania na realizację działań promujących miejskie produkty turystyczne

Gdynia, 24.03.2017 r.
MMP.271.43.2017
EZP 12/17
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na Realizację działań promujących miejskie produkty turystyczne część 1 – szlak Legendy Morskiej Gdyni oraz część 2 - Gdyński Szlak Modernizmu

 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że zatwierdzono wynik postępowania nr EZP 12/17 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na  Realizację działań promujących miejskie produkty turystyczne część 1 – szlak Legendy Morskiej Gdyni oraz część 2 - Gdyński Szlak Modernizmu

 
Część 1

Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia, która zaoferowała cenę: 89 052,00 zł brutto.

 
Oferta była jedyną złożoną dla tej części zamówienia i zostaje uznana za najkorzystniejszą – uzyskała następująca liczbę punktów w ramach kryterium:

cena, 30 %, 30 pkt

atrakcyjność zaproponowanych działań promujących miejski produkt turystyczny – szlak Legendy Morskiej Gdyni, 70 %, 56 pkt

Łącznie 86 pkt

 
Część 2

Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia, która zaoferowała cenę: 137 760,00 zł brutto.

 
Oferta była jedyną złożoną dla tej części zamówienia i zostaje uznana za najkorzystniejszą – uzyskała następująca liczbę punktów w ramach kryterium:

cena, 30 %, 30 pkt

atrakcyjność zaproponowanych działań promujących miejski produkt turystyczny – Gdyński Szlak Modernizmu, 70 %, 56 pkt

Łącznie 86 pkt

 
Wykonawca Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o. złożyła oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty Wykonawcy spełniają wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Agnieszka Krasińska
Data wytworzenia informacji: 29.03.2017
Data udostępnienia informacji: 29.03.2017