Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skw. Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budową trasy rowerowej ... w Gdyni

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.: „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budowę trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”.
 
            Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budowę trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
            Przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone w dniu 20.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP UM Gdyni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Termin składania ofert został wyznaczony do godz. 10:00 w dniu 05.10.2017 r. W wyznaczonym terminie złożona została jedna oferta, której cena przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 3 092 400,75 zł, tj. blisko o 80%.
            W celu ustalenia, czy treść oferty złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2 80-560 Gdańsk (lider) oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ELGRUNT M. Mielewczyk (partner) odpowiada treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pkt 19.22. SIWZ, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Pismem z dnia 19.10.2017r. Wykonawca potwierdził, iż złożona oferta jest niezgodna z zapisami SIWZ. Wykonawca wycenił pełny zakres przebudowy kanalizacji deszczowej objęty dokumentacją projektową nie uwzględniając zapisów pkt. 3.5 SIWZ.
            W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych  odrzucił ofertę, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.10.2017
Data udostępnienia informacji: 26.10.2017