Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej (...)

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz  z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz  z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 20 161 596,34 zł.

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 5%, okres wykonania 5%, łączny okres w którym zostaną dopuszczone do ruchu jezdnie ul. Podjazd z nową nawierzchnią jezdni łącznie z warstwą ścieralną 15%, łączny okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd 10%, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5%. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,10 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 - Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81‑061 Gdynia
cena - 20 161 596,34 zł - 6,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy - 0,50 pkt
okres wykonania - 45 tygodni - 0,50 pkt
łączny okres w którym zostaną dopuszczone do ruchu jezdnie ul. Podjazd z nową nawierzchnią jezdni łącznie z warstwą ścieralną - 120 dni kalendarzowych - 1,50 pkt
łączny okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd - 60 dni kalendarzowych - 0,60 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 0,00% wartości oferty - 0,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 9,10 pkt
 
Oferta nr 2 - EUROVIA POLSKA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
cena - 24 471 511,32 zł - 4,72 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy - 0,50 pkt
okres wykonania - 45 tygodni - 0,50 pkt
łączny okres w którym zostaną dopuszczone do ruchu jezdnie ul. Podjazd z nową nawierzchnią jezdni łącznie z warstwą ścieralną - 275 dni kalendarzowych -  0,00 pkt
łączny okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd - 56 dni kalendarzowych - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 0% wartości oferty - 0,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 6,72 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 07.07.2017
Data udostępnienia informacji: 07.07.2017