Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu- Etap II

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu- Etap II”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu- Etap II” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną ryczałtową brutto 3 194 317,28 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji 20 %, okres wykonania 5 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,75 pkt.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
cena - 3 194 317,28 - zł - 6,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 67 miesięcy - 2,00 pkt
okres wykonania - 45 tygodni - 0,25 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 10 pkt - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 10,10% wartości oferty - 0,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW 9,75 pkt

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT M. Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
cena - 5 534 877,00 zł - 1,60 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 67 miesięcy - 2,00 pkt
okres wykonania - 45 tygodni - 0,25 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 5 pkt - 0,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 2,00% wartości oferty - 0,05 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 4,40 pkt

Oferta nr 3 - BUDIMEX SA, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
cena - 3 616 200,06 zł - 5,21 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 67 miesięcy - 2,00 pkt
okres wykonania - 40 tygodni - 0,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 10 pkt - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 10,001% wartości oferty - 0,40 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 9,11 pkt

Oferta nr 4 - NDI SA, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
cena - 6 926 442,36 zł - 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 67 miesięcy - 2,00 pkt
okres wykonania - 43 tygodnie - 0,35 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 10 pkt - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 10,01% wartości oferty - 0,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 3,85 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 25.05.2017
Data udostępnienia informacji: 25.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2017 11:43 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
25.05.2017 11:28 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik