Rewitalizacja dz. Chylonia w Gdyni m.in. poprzez rozbudowę ul. Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja - FAZA 1

OGŁOSZENIE O WYNIKU


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m.in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki"- FAZA 1


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m.in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki"- FAZA 1 w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę - Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 13 161 000,00 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji 6 %, okres wykonania 19 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,24 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1
nazwa i adres wykonawcy: Konsorcjum ELGRUNT - WPRD GRAVEL (Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia; Partner: WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk)
cena 13 997 400,00 - 5,62 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 61 miesięcy - 0,60 pkt
okres wykonania 40 tygodni 0,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 10,02% wartości oferty - 0,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 7,72 pkt


Oferta nr 2
nazwa i adres wykonawcy: Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
cena 13 161 000,00 - 6,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 61 miesięcy - 0,60 pkt
okres wykonania 32 tygodnie - 1,14 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 10,01% wartości oferty - 0,50 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 9,24 pkt


Oferta nr 3
nazwa i adres wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. (lider), ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy; Firma Budowlano - Drogowa PRASBET sp. j. Wojciech Hilger Michał Szulc (członek konsorcjum), ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz
cena 17 855 910,00 - 3,86 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 61 miesięcy - 0,60 pkt
okres wykonania 35 tygodni 0,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 0% wartości oferty - 0,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 5,46 pkt

Oferta nr 4
nazwa i adres wykonawcy: POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska,
05-500 Piaseczno
cena 29 960 019,52 - 0,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 61 miesięcy - 0,60 pkt
okres wykonania 44 tygodnie - 0,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 6,50 pkt - 0,65 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 0% wartości oferty - 0,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 1,25 pkt

Oferta nr 5
nazwa i adres wykonawcy: EUROVIA POLSKA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,
55-040 Kobierzyce
cena 14 697 567,40 - 5,30 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 61 miesięcy - 0,60 pkt
okres wykonania 37 tygodni - 0,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 6,01% wartości oferty - 0,40 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 7,30 pkt

Oferta nr 6
nazwa i adres wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
cena 14 551 673,77 - 5,37 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 61 miesięcy - 0,60 pkt
okres wykonania 30 tygodni - 1,90 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 6 pkt - 0,60 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 0,00% wartości oferty - 0,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW - 8,47 pkt

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 01.03.2017
Data udostępnienia informacji: 01.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2017 12:02 Dodanie informacji Dominika Wojtunik