Publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w 2017 roku.

Gdynia, dnia 09.03.2017 r.

MMR.271.14.2016
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZP 9/17 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 tys. euro na usługę publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w 2017 roku.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dla części 1: „Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2017 roku”.

Gmina Miasta Gdyni, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę dla części pierwszej zamówienia „Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2017 roku”:

 
Polska Press Sp. z o.o.  z siedzibą: w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, która zaoferowała cenę: 169 605,00 zł brutto.

(słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięć i 00/100 złotych brutto)


Oferta była jedyną ofertą złożoną dla tej części zamówienia i zostaje uznana za  najkorzystniejszą - uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium:
cena, 60%, 10/10 pkt,
średnia dzienna sprzedaż w okresie od października 2015 r. do września 2016 r, 40%, 10/10 pkt

Łącznie: 20/20 pkt

 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
dla części 2: „Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2017 roku”.

Gmina Miasta Gdyni, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zawiadamia o unieważnieniu części 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2017 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 tys. euro na usługę publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w 2017 roku.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
 
UZASADNIENIE
Jedyna oferta złożona w postępowaniu, tj. oferta złożona przez firmę Agora SA Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, 80-836 Gdańsk, zawiera cenę przewyższającą kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Referat Relacji z Mediami zmuszony jest do unieważnienia postępowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 09.03.2017
Data udostępnienia informacji: 09.03.2017