Publikacja ogłoszeń prasowych UMG w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2017 roku

Gdynia, dnia 13.04.2017 r.
 
MMR.271.13.2017
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZP 20/17 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 tys. euro na usługę publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2017 roku.
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Miasta Gdyni, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę dla zamówienia „Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2017 roku.”:
 
AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, 80-836 Gdańsk, która zaoferowała cenę:
 
72 503,40 zł brutto
(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzy złote i 40/100)
 
Oferta była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu i zostaje uznana za  najkorzystniejszą - uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium:
cena, 60%, 10/10 pkt,
średnia dzienna sprzedaż w okresie od października 2015 r. do września 2016 r, 40%, 10/10 pkt
Łącznie: 20/20 pkt
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 13.04.2017
Data udostępnienia informacji: 13.04.2017