Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z autoprezentacji dla uczestników projektu pn.System wsparcia zatrudnienia dla m.Gdyni i obszaru ZIT–etap I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z autoprezentacji dla uczestników projektu pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

 
MPC.042.1.2017

Gmina Miasta Gdyni zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z poźn. zm.), dokonała wyboru oferty na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z autoprezentacji dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 
I. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę ofert na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu tj. ceny i doświadczenia Wykonawcy w realizacji warsztatów w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty dla osób z grupy docelowej projektu oraz jakości materiału szkoleniowego.
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty od następujących podmiotów.


 
Zamawiający wybrał ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożoną przez podmiot: Instytut Dyplomacji Anita Frankowiak. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium: cena, doświadczenie Wykonawcy oraz jakości materiałów szkoleniowych.


II. Z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono wykonawcę: Konsorcjum: Compen Sp. z o.o. oraz Iwo Konopek

Zamawiający wymagał, aby Wykonawcy ubiegający się wspólnie o realizację zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należało załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W ofercie brak jest pełnomocnictwa zgodnego z wymogami zamówienia. Ponadto Wykonawcy ubiegający się wspólnie o realizacje zamówienia nie złożyli oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w odniesieniu do każdego z nich. Zamawiający uznał, iż Wykonawca: Konsorcjum: Compen Sp. z o.o. oraz Iwo Konopek nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, w związku z powyższym Wykonawcę wykluczył z udziału w postępowaniu. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 19.09.2017
Data udostępnienia informacji: 19.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 13:05 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
19.09.2017 11:20 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
19.09.2017 11:19 Aktualizacja treści Monika Antkowiak