Przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji zamykającej projekt NORDA – Północny Biegun Wzrostu

Gdynia, 02.03.2017 r.
RI.271.1.2017
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na usługę przygotowania i przeprowadzenia Konferencji zamykającej projekt NORDA – Północny Biegun Wzrostu.

Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na usługę przygotowania i przeprowadzenia Konferencji zamykającej projekt NORDA – Północny Biegun Wzrostu. 
W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział 7 podmiotów, których oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

L.p. Nazwa podmiotu Adres  Cena oferty brutto Liczba punktów za kryterium cenaLiczba punktów za kryterium pozacenowe Suma uzyskanych punktów 
 1Sun & More Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin 138 000,00 zł 17,96 14,00 31,96
 2 INTERNATIONAL EVENT Magdalena Sieradzka ul. Wiktorii Wiedeńskiej 15/6, 02-954 Warszawa 82 416,15 zł 30,07 10,00 40,07
 3 PHIN Consulting Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63, 93 - 121 Łódź 45 000,00 zł 55,08 10,00 65,08
 4 Smile Reprezent Michał Kuśnierz ul. Zorzy 11, 81-601 Gdynia 86 840,00 zł 28,54 28,00 56,54
 5 Actia Forum Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 8, 81 - 368 Gdynia 41 310,00 zł 60,00 26,0086,00 
 6 Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia 91 000,00 zł 27,24 26,00 53,24
 7 FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk 69 000,00 zł 35,92 8,00 43,92


Na powyższej podstawie dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Actia Forum Sp. Z o.o., z siedzibą przy ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia, która złożyła ofertę z ceną 41 310,00 zł i uzyskała największą łączną liczbę punktów. Cena ta mieści się w szacowanej kwocie zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizacją zakresu działań objętych niniejszą procedurą przetargową. Złożona oferta pod względem merytorycznym spełnia oczekiwania Zamawiającego. Wykonawca dostarczył wszystkie wymagane zapisami SIWZ dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu oraz uprawdopodabniające możliwość rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ma zamiar zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Stopka WWW 2016 NORDA - Północny Biegun Wzrostu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Małgorzata Nowak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Bagińska
Data wytworzenia informacji: 02.03.2017
Data udostępnienia informacji: 02.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2017 15:56 Dodanie informacji Małgorzata Bagińska
02.03.2017 14:03 edycja Małgorzata Bagińska
02.03.2017 13:37 edycja Małgorzata Bagińska
02.03.2017 13:15 Korekta Małgorzata Bagińska
02.03.2017 12:51 Dodanie informacji Małgorzata Bagińska