Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników  projektu pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

 
MPC.042.1.2017
 
Gmina Miasta Gdyni zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – t.j.), dokonała wyboru oferty przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
I. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę ofert na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu tj. ceny i doświadczenia Wykonawcy w realizacji kursów zawodowych tożsamych z przedmiotem zamówienia w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 60% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła oferta podmiotu:Z uwagi na przekroczenie kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie I części zamówienia, oferta podmiotu w części I została odrzucona. 

W części II oferta podmiotu została wybrana do realizacji.

Uzasadnienie:  Oferent posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu kursów zawodowych w zawodzie krawiec oraz spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 15.12.2017
Data udostępnienia informacji: 15.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 13:02 Aktualizacja treści Monika Antkowiak