promocja i organizacja Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017, w dniu 13 października 2017.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu EZP 25/17.2017  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 Euro, na realizację usługi – promocja i organizacja Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017, w dniu 13 października 2017. 

 

W terminie składania ofert tj. do dnia 24.04.2017 do godziny 10.00 do siedziby Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Publiczne otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu  24.04.2017 o godzinie 12:00. Wykonawcy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu.

 

Oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ:

Cena – waga kryterium 40%

Atrakcyjność i oryginalność opracowania zakresu tematycznego Forum  złożonego wraz z ofertą,  z możliwością uzyskania maksymalnie 10 punktów– waga kryterium 60%

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Kryterium – cena 40%

Kryterium – atrakcyjność i oryginalność opracowania zakresu tematycznego Forum złożonego wraz z ofertą- 60%

 

Łączna punktacja oferty

1.

Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia

2,35 pkt

5,55 pkt

7,90 pkt

2

2MGROUP s.c, Gdańsk 80-299, ul. Jednorożca 59/8

4 pkt

3,30 pkt

7,30 pkt

3

Actia Forum sp. z o.o. Gdynia 81-368,  ul. Pułaskiego 8

2,84 pkt

4,20 pkt

7,04 pkt

 

   Zamawiający zawiera z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. z Agencją Rozwoju Gdyni sp. z o.o. umowę na realizację zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot postępowania, zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) ustawy PZP, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017