Oświetlenie ulic Rdestowej oraz Sibeliusa, Fińskiej i Botnickiej w Gdyni z podziałem na 2 części zamówienia

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na wykonanie zadania pn: „.Oświetlenie ulic Rdestowej oraz Sibeliusa, Fińskiej i Botnickiej w Gdyni  z  podziałem na 2 części zamówienia”.
 
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonch w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: „.Oświetlenie ulic Rdestowej oraz Sibeliusa, Fińskiej i Botnickiej w Gdyni  z  podziałem na 2 części zamówienia w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty złożone pod nr 2 przez Wykonawcę - Pana Tomasza Kopacza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Tomasz Kopacz, z  cenami ryczałtowymi brutto:
część A:  „Wykonanie oświetlenia ulicy Rdestowej j”- 113 227,92 zł brutto;
część B: ” Wykonanie oświetlenia ulic Sibeliusa, Fińskiej i Botnickiej”- 118 012,08 zł brutto.
 
Oferty najkorzystniejsze zostały wybrane zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 12 %, okres wykonania 15%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 8 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 10 %. Oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferty wybranego Wykonawcy otrzymały najwyższą liczbę punktów, tj. po 10,00 pkt. każda.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty na część A i 3 oferty na część B.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1 –- Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki, Podgórski Spółka Jawna, ul. Swarzewska 16,84-103 Łebcz:
 
część A: „Wykonanie oświetlenia ulicy Rdestowej” oferta odrzucona - oferta niepodlegająca ocenie - oferta odrzucona - na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych- firma nie złożyła wyjaśnień w wyznaczonym terminie w zakresie rażąco niskiej ceny.
1)      cena: 150 042,03 zł brutto
2)      okres wykonania: 15 tygodni
3)      okres udzielonej gwarancji: 67 miesięcy
4)      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: nie podlegało badaniu komisji przetargowej
5)      ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 10,01 %
 
część B: „Wykonanie oświetlenia ulic Sibeliusa, Fińskiej i Botnickiej:
1)      cena: 147 163,67 zł brutto - 4,52 pkt
2)      okres wykonania: 21 tygodni - 1,35 pkt
3)      okres udzielonej gwarancji: 67 miesięcy - 1,20 pkt
4)      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 0,80 pkt
5)      ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 10,01 % -  0,50 pkt
RAZEM: 8,37 pkt
 
Oferta nr 2 – PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20
84-242 Luzino:

część A: „Wykonanie oświetlenia ulicy Rdestowej”:
1)      cena: 113 227,92 zł brutto-6,00 pkt
2)      okres wykonania: 7 tygodni-1,50 pkt
3)      okres udzielonej gwarancji: 67 miesięcy-1,20 pkt
4)      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: nie podlegało badaniu komisji przetargowej: 0,80 pkt
5)      ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 10,01 %-0,50 pkt
RAZEM: 10,00 pkt
 
część B: „Wykonanie oświetlenia ulic Sibeliusa, Fińskiej i Botnickiej:
1)      cena: 118 012,08 zł brutto – 6,00 pkt
2)      okres wykonania: 20 tygodni - 1,50 pkt
3)      okres udzielonej gwarancji: 67 miesięcy - 1,20 pkt
4)      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 0,80 pkt
5)      ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 10,01 % -  0,50 pkt
RAZEM: 10,00 pkt
 
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Usługowo HandloweEL PROFESSIONAL Mariusz Maszota, ul: Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
 
część A: „Wykonanie oświetlenia ulicy Rdestowej”:
1)      cena: 153 715,10zł brutto-3,85 pkt
2)      okres wykonania: 7 tygodni-1,50 pkt
3)      okres udzielonej gwarancji: 67 miesięcy-1,20 pkt
4)      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: nie podlegało badaniu komisji przetargowej: 0,80 pkt
5)      ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 5 %-0,25 pkt
RAZEM: 7,60 pkt
 
część B: „Wykonanie oświetlenia ulic Sibeliusa, Fińskiej i Botnickiej:
1)      cen: 143 906,74 zł brutto – 4,69 pkt
2)      okres wykonania: 21 tygodni - 1,35 pkt
3)      okres udzielonej gwarancji: 67 miesięcy - 1,20 pkt
4)      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 0,80 pkt
5)      ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 5 % -  0,25 pkt
RAZEM: 8,29 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 23.06.2017
Data udostępnienia informacji: 23.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2017 13:40 Korekta Anna Stankiewicz