Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: Rozbudowa ulic Jowisza i Marsa w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ulic Jowisza i Marsa w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę - POLDUKT Projekt Krzysztof Linke, ul. Małopolska 14, 81-555 Gdynia, z ceną brutto: 105.780,00 zł.
            Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60%, okres wykonania zamówienia 20%, kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20%. Oferta otrzymała łącznie: 8,4 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Nazwa wykonawcy: POLDUKT Projekt Krzysztof Linke
Adres wykonawcy: ul. Małopolska 14, 81-555 Gdynia
Przyznane punkty w danym kryterium:
        cena: 105.780,00 zł. brutto - 6,0 pkt
        okres wykonania: 28 tygodni - 0,4 pkt
        kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia -  
        2,0 pkt
Łączna liczba punktów: 8,4 pkt

Nazwa wykonawcy: NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski
Adres wykonawcy: ul. Jana Kilińskiego 3d/6, 80-452 Gdańsk
Przyznane punkty w danym kryterium:
        cena: 125.501,00 zł. brutto - 4,88 pkt
        okres wykonania: 30 tygodni - 0 pkt
        kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia -  
        2,0 pkt
Łączna liczba punktów: 6,88 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Ostatnio zmodyfikował: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 24.10.2017
Data udostępnienia informacji: 24.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2017 13:30 dodanie załącznika Alina Liwerska