Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Sterników”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Sterników wraz z odcinkiem ulicy Szyprów od skrzyżowania z ulicą Sterników do rzeki Kaczej”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Sterników wraz z odcinkiem ulicy Szyprów od skrzyżowania z ulicą Sterników do rzeki Kaczej”. w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę - WANIT PROJEKTOWANIE DRÓG Krzysztof Wiecki, ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo, z ceną brutto: 133 762,50 zł.
           
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres wykonania 20%, kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20%. Oferta otrzymała łącznie: 8,0 pkt.

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 


Nazwa wykonawcy WANIT PROJEKTOWANIE DRÓG
Krzysztof Wiecki
Przyznane punkty w danym kryterium Waga kryterium Łączna liczba punktów
adres wykonawcy ul. Brzozowa 3 83-304 Przodkowo
cena 133 762,50 zł 10 60% 6,0
okres wykonania 44 tygodnie 0 20% 0
kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Projektant w spec. drogowej:
Budowlany – 3
Wykonawczy – 3
Projektant w spec. sanitarnej:
Budowlany – 2
Wykonawczy – 2
10 20% 2,0
RAZEM PUNKTÓW: 8,0

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Czaja
Data wytworzenia informacji: 20.11.2017
Data udostępnienia informacji: 20.11.2017