Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni”

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo–kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: WANIT PROJEKTOWANIE DRÓG Krzysztof Wiecki, ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo, z ceną brutto: 157 004,70 zł.
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres wykonania 20%, kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20%. Oferta otrzymała łącznie: 10,00 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

OFERTA 1
Nazwa wykonawcy: WANIT PROJEKTOWANIE DRÓG Krzysztof Wiecki
Adres wykonawcy: ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo
Przyznane punkty w danym kryterium:
cena: 157 004,70 zł brutto - 6,00 pkt
okres wykonania: 35 tygodni - 2,00 pkt
kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW:  10,00
 
OFERTA 2
Nazwa wykonawcy: NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski
Adres wykonawcy: ul. Jana Kilińskiego 3d/6, 80-452 Gdańsk
cena: 230 625,00 zł brutto - 3,19 pkt
okres wykonania: 42 tygodnie - 0,60 pkt
kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW:  5,79

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Adam Szymula
Ostatnio zmodyfikował: Adam Szymula
Data wytworzenia informacji: 17.10.2017
Data udostępnienia informacji: 17.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2017 14:03 Aktualizacja treści Adam Szymula
26.10.2017 14:01 dodanie załącznika Adam Szymula
24.10.2017 12:49 Aktualizacja treści Adam Szymula
17.10.2017 11:04 wersja robocza Adam Szymula