Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Budowa ul. A. Fredry i ul. A. Necla w Gdyni"

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na  usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ul. A. Fredry i ul. A. Necla w Gdyni”.
           
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ul. A. Fredry i ul. A. Necla w Gdyni”  w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę - NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski, ul. Jana Kilińskiego 3d/6, 80-452 Gdańsk, z ceną brutto: Część 1 – 86 100,00 zł, Część 2 – 92 619,00 zł.

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres wykonania 20%, kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20%. Oferta otrzymała łącznie: za część 1: 9,20 pkt, za część 2: 8,40 pkt.

Do upływu terminu składania ofert na obie części złożono 1 ofertę. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

CZĘŚĆ 1 – UL. A. FREDRY
Nazwa wykonawcy: NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski
Adres wykonawcy: ul. Jana Kilińskiego 3d/6, 80-452 Gdańsk
Przyznane punkty w danym kryterium:
cena - 86 100,00 zł brutto - 6,00 pkt
okres wykonania - 44 tygodnie - 1,20 pkt
kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 2,00 pkt
Razem punktów: 9,20 pkt
 
CZĘŚĆ 2 – UL. A. NECLA
Nazwa wykonawcy: NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski
Adres wykonawcy: ul. Jana Kilińskiego 3d/6, 80-452 Gdańsk
Przyznane punkty w danym kryterium:
cena - 92 619,00 zł - 6,00 pkt
okres wykonania - 44 tygodnie - 1,20 pkt
kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 1,20 pkt
Razem punktów: 8,40 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 30.08.2017
Data udostępnienia informacji: 30.08.2017