Obsługa bankowa budżetu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych miasta oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

KB.271.1.2017
EZP nr 79/17                                                                                                            Gdynia 17.11.2017 r.
                                                                        
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209.000 euro na usługę: „Obsługa bankowa budżetu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych miasta oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym”.
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), oraz na podstawie dokumentu: Rozstrzygnięcie postępowania zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego KB.271.1.2017, EZP nr 79/17 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209.000 euro na usługę Obsługa bankowa budżetu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych miasta oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Nr oferty: 1
Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa
Kryteria:
cena w zł (opłata ryczałtowa za obsługę bankową): waga 60%:  0,- zł
współczynnik do oprocentowania środków
na rachunkach bankowych w złotych: waga 25%:  0,95
marża do oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym: waga 15%:  0,10.
Punkty opłata=cena najniższa*60/cena oferowana: 60 pkt.
Punkty oprocentowanie środków=oferta*25/oferta najwyższa: 25 pkt.
Punkty oprocentowanie kredytu=cena najniższa*15/oferta: 15 pkt.
Suma punktów: 100 pkt.
*-dane z formularza cenowego (Załącznik nr 1a do SIWZ)                  
 
Elementem oceny ofert były trzy kryteria:
Cena - waga kryterium: 60%
Współczynnik do oprocentowania środków na rachunkach bankowych (w zł) - waga kryterium: 25%.
marża do oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym- waga kryterium: 15%.
 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 17.11.2017
Data udostępnienia informacji: 17.11.2017