Nadzór inwestorski - Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia – FAZA 1

logotyp Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m.in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej  i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”– FAZA 1
        
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m.in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej  i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”– FAZA 1 w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia (poprzedni adres siedziby: ul. Łużycka 3b, 81-537 Gdynia), z ceną ryczałtową brutto 96 924,00 zł.

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, jakość wykonania usługi 15 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 15 %, termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji 10 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,70 pkt.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 – Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
Oferta niepodlegająca ocenie - Wykonawca wykluczony na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, oferta odrzucona na podst. z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
1)      cena: 159 390,78 zł
2)      jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych
3)      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: brak informacji w ofercie
4)      termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji: 2 dni kalendarzowe

Oferta nr 2 – Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81‑369 Gdynia (poprzedni adres siedziby: ul. Łużycka 3b, 81-537 Gdynia)
1)      cena: 96 924,00 zł – 6,00 pkt
2)      jakość wykonania usługi: 21 dni kalendarzowych – 1,50 pkt
3)      doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: inspektor nadzoru robót drogowych 2 inwestycje, inspektor nadzoru robót sanitarnych 2 inwestycje – 1,20 pkt
4)      termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji: 2 dni kalendarzowe – 1,00 pkt
RAZEM: 9,70 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 27.03.2017
Data udostępnienia informacji: 27.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2017 11:29 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
27.03.2017 11:27 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik